Ниигэм 27 nov 2020 509

​«Буряад үнэн», «Бурятия» сонинуудые гэрһээ гарангүй, захил хэхээр

«Буряад үнэн» Хэблэлэй байшан уншагшадтаа сонинуудые захиха шэнэ арга хараалба. Гэрһээ, ажалһаа гарангүй, «Буряад үнэн», «Бурятия» сонинуудые мүнөө захил хэхээр болобо. Илангаяа хүн зонтой ехээр харилсангүй байха үедэ энэ удха шанартай. Тиихэдэ ганса өөрынгөө нэрэдэ бэшэ, түрэлхидтөө, нүхэдтөө захил хэжэ болохо. Долоон хоног бүри түлбэридэ зааһан хаягаартнай сонинуудаа асаржа байхабди.

Яагаад захил хэхэб:

- sberbank.ru сайтда орожо, «Сбербанк онлайн» тобшо дараха. Үгы гэбэл, гар утаһаар Сбербанк онлайн хабсаргалтада орохо;

- «Переводы и платежи» гэһэн нэбтэрүүлгэ шэлэхэ;

- Бэдэрхэ гаршагта ИНН «0326512780» гү, али «Буряад Үнэн» гэжэ бэшэжэ, «Бэдэрхэ» гэһэн тобшо дараха;

 - «Нэрэ, обогоо, хаяг, түлбэри заалга» бэшээд, ямар сонин абахаяа заагаад, гар утаһаяа нэмээд, түлбэриеэ баталагты.түлбэриеэ баталагты.

«Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанай захиралай орлогшо Норжима Цыбикова:

«Түлбэри заахадаа, «ПОДПИСКА» гэжэ бэшэжэ, ГАР УТАҺАЯА зааха шухала. Таанартай бидэ холбоо барижа, хаягыетнай тодорхойлхобди. Уншагшадайнгаа тала хаража, захил хэхэдээ, хэрэгтэй дансануудыень оруулха ажал даажа абахабди. Сонинуудые абаха хаягаа заажа, хэрэгтэй мүнгэ түлэхэт. Арбан хүндэ захил хэхэ һаатнай, хүн бүхэнэй талаар тодорхой мэдээсэл хэрэгтэй. Түрэл хэлэн дээрээ һонинуудые уншаха дуратай хүнүүд, мүнөө ядамаггүй сониноо абахань шухала».  

2021 оной түрүүшын хахад жэлэй захилай сэн – 800 түхэриг. 100 жэлэйнгээ ой угтахаяа байһан «Буряад үнэн» сонин танай дүтын зондо ёһотой бэлэг болохо.