Ниигэм 27 nov 2020 274

​Буряад Уласай Ивалга аймагай хорин гурбан баатарнуудай мүнхэ дурасхаалда

© фото: Буряад Уласай барилгын яаман

Ивалгын аймагай Поселье тосхондо Агууехэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнда ами наһаяа үгэһэн 23 сэрэгшэдэй мүнхэ дурасхаалда зорюулагдаһан хүшөө шэнэлэгдэбэ.

Эхэ ороноо дайсадһаа хамгаалжа, хариин газарта унаһан сэрэгшэдтэ зорюулагдаһан хүшөө  1966 ондо эндэ табигдаһан юм. Тэрэ сагһаа тосхоной ажаһуугшад өөһэдөө энэ газар сэбэрлэжэ, урилжа байгаа юм.

«Болбосон түхэлтэй хотын оршон байдал» гэһэн федеральна түсэлэй хэмжээндэ энэ хүшөө һэльбэн шэнэлэгдэжэ, шэнэ харша хүреэтэй болобо. Хажуудань хүнэй һуужа амарха һандайнууд, хог шоройн хайрсагууд шэнээр табигдаа.

Түрэл дайдынгаа түлөө ами наһаяа хайрлаагүй сэрэгшэдэй хүшөө Поселье һууринай түбэй талмайн захада оршодог юм. Энэ хүшөө дээрэ һиилэгдэһэн сэрэгшэдэй нэрэнүүдэй дунда Дмитрий Александрович Ступаковай нэрэ бии. Тэрэ 1907 ондо энэ нютагта түрэһэн. 1941 ондо сэрэгэй албанда татагдажа, фронт руу мордоһон. 1944 ондо ахамад телефонистын тушаалда байхадаа, 178,3 гэһэн үндэр добын түлөө эрэлхэг зоригтойгоор тулалдажа, дайсанай хара һалхин гал доро утаһан холбоогоо тогтоожо, эрэлхэг зоригойнгоо ашаар дайсанай үхэр буугай хоер батарей дараһан намтартай. Энэ добтолгодо оролсожо, һүрэг дайсаниие дараһанайнгаа түлөө «Сэрэгэй габьяагай түлөө» медаляар шагнагдаһан. Удаань 1944 ондо Чобручи һуурин дайсадһаа хамгаалжа, дайсанай үхэр буугай гал доро мүлхижэ, совет сэрэгшэдэй дундахи утаһан холбоо таһалгаряагүйгөөр дамжуулжа, оло дахин баатаршалга гаргаһан намтартай. Тэрэнэйнгээ түлөө «Алдар солын» ордендо хүртэһэн юм.

Энэ тосхоной ажаһуугшад баатар хүбүүдэйнгээ габьяа һанажа, тэдэнээ дулаанаар дурсан хүндэлдэг. Жэл бүри хүшөөгөө сагаадажа, сэбэрлэжэ байдаг юм. Илалтын баярай үдэр нютагаархид суг хамта эндэ сугларжа, баярай жагсаалда хабаададаг.

Илалтын 75 жэлэй ойн баяртай дашарамдуулан, энэ буянтай хэрэг бүтээгдэбэ. Бүхыдөө 490 мянган түхэриг хоер жэлэй туршада һомологдоо. Энэ хугасаада барилгашад хүшөөгэй талмай шулуун хушалтатай болгожо, хүнэй ябадаг зүргэ харгынууды болбосон түхэлтэй болгоогоо.

- Нютагай ажаһуугшад түрэл тоонтоёо һэргээн үндылгэжэ, барилгашадай ажалда арга шадалаараа туһалаа. Мүнөө Поселье нютагай дунда һургуули энэ хүшөөгэй эбээн тэдхэгшэд болонхой юм, – гээд,Буряад Уласай барилгын яаманай сайд Николай Рузавин тэмдэглэнэ.

 

 

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай барилгын яаман