Ниигэм 27 nov 2020 389

​Волонтёрнуудай ажал Буряадай ажаһуугшад хэжэ туршаха

© фото: Буряад Уласай спортын болон залуушуулай хэрэгүүдэй талаар яаманай зураг

Декабриин 5-да болохо волонтёрнуудай үндэһэтэнэй үдэртэ дашарамдуулан, үшөө нэгэ хэмжээ ябуулга Буряад Уласай спортын болон залуушуулай хэрэгүүдэй талаар яаман эмхидхэнэ.

Һайн дураар туһалагшадтай адли хүн бүхэн буянта хэрэг хэхэ аргатай. Декабриин 1-5 үдэрнүүдтэ ямаршьеб даа үндэр наһатай хүн зондо түлеэень хахалха гү, али хорёоень саһанһаа сэбэрлэхэ, үбдэжэ байһан хүндэ туһалха, эм домыень болон эдеэ хоолыень асаржа үгэхэ, шубуудта гэр хэхэ болон бусад ажалнууд хэхыень дурадхагдана. Социальна сүүлжээндэ #ДОБРОДЕНЬ03 гэһэн хештегтээгээр олоной анхаралтайгаар ажалайнгаа зурагуудые болон видеобуулгабаринуудые табиха аргатайт.

Һайн һанал бага жэшээнүүдһээ дулдыдана гээд эмхидхэгшэд һануулна. Миисгэй абарха, автобусто һуури гаргажа үгэхэ, харгы гаталхые туһалха, мүн танигдаагүй хүндэ энеэбэлшье буянай эхин боложо үгэхэ юм.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Буряад Уласай спортын болон залуушуулай хэрэгүүдэй талаар яаманай зураг