Ниигэм 27 nov 2020 224

​Улаан-Үдын һуралсалай гуламтануудай эрхим хамтын байранууд шэлэгдээ

Оюутадай хамтын байрануудай дунда онлайн аргаар “Бэе бэедээ айлшалнабди” гэһэн гаршаг доро харалган эмхидхэгдэбэ.

 Улаан-Үдэ хотын дээдэ болон дунда һуралсалай гуламтануудай хамтын байрануудай харалган хоёр һарын туршада үнгэргэгдөө гээд хэлэлтэй. Буряад Уласай спортын болон залуушуулай яаманай дэргэдэхи оюутадай захиргаанай зүблэл хамтын байрануудар ябажа, сэгнэлтэнүүдые табяа.

Буряадай ашагта малтамалнуудые нөөсэлэлгын колледж, Буряадай аяншалгын болон сервисэй колледж, Буряадай аграрна колледж – эдэ дунда һуралсалай гуламтанууд шангай һууринуудые эзэлээ.

Гран-При шанда Буряадай гүрэнэй дээдэ һургуулиин 2-дохи хамтын байра хүртэжэ, 25 мянган түхэригөөр шагнагдаа.

Автор: Борис БАЛДАНОВ