Ниигэм 27 nov 2020 679

​Декабриин 1-һээ Буряад Уласта худалдаа-наймаанай түбүүд хүдэлжэ эхилхэ

© фото: pixabay.com

Коронавирус үбшэнэй дэлгэрхэгүйн талаар асуудалнуудые шиидхэхэ уласай штабай ноябриин 27-ой шиидхэбэреэр худалдаа-наймаанай, халуун эдеэ хоол бариха болон туһаламжа үзүүлхэ газарнууд хүдэлжэ эхилхэнь.

Бүхы эмхинүүд эпидемиологиин аюулгүй байдал сахиха эрилтэнүүдые дүүргэхэ ёһотой. Худалдаа-наймаанай түбүүдэй хүтэлбэрилэгшэд хүнүүдэй орохо, гараха газарнуудые хубаарилха ёһотой. Хүнүүд ама, хамараа бүглөөд ябаха ёһотой. Тиихэдэ масканууд болон перчаткануудые хүнүүд эдэ түбүүдтэ ороходоо, худалдан абаха аргатай байха ёһотой. Хоорондоо зай баримталха шухала.

Эдеэ хоол бариха газарнуудта баһал орохо, гараха арга таһалаатай байха болоно. Каф, бар, ресторанууд үдэшын 22 саг болотор хүдэлхэ. Тиихэдэ нэгэ столдо дүрбэн томо зонһоо дээшэ хүн һууха ёһогүй, үхибүүд тоологдоногүй.

 

Фото: pixabay.com