Ниигэм 27 nov 2020 1137

​Олоной хабаадалгатай хэмжээ ябуулганууд Буряад Уласта 2021 оной январиин 31 болотор хоригдобо

© фото: pixabay.com

Коронавирус үбшэнэй дэлгэрхэгүй талаар уласай оперативна штабай шиидхэбэреэр, Буряад Уласта хорюултай хэмжээ ябуулганууд 2021 оной январиин 31 болотор үргэлжэлхэ.

Тиихэдэ олоной хабаадалгатай соёлой, тамирай, гэгээрүүлгын, олониитын хэмжээ ябуулганууд хорюултай. Буряад Уласай 65 наһанһаа дээшэ болон хроническа үбшэтэй зониие гэрһээ гарангүй байхыень уряална.

Ниитын унаада болон ажалай газарта олон зоной суглархагүйн тула, эмхинүүд болон олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ ажалай гурим хубилгаха хэрэгтэй. Гэхэтэй хамта, холоһоо ажал ябуулхаар эмхинүүдтэ хүдэлмэрилэгшэдэй 30%-нь гэрһээ хүдэлхэ гэжэ зууршалагдаа. Эпидемиологическа аюулгүй байдал сахиха талаар бүхы эрилтэнүүд сахигдаха ёһотой.

Буряад Уласай ажаһуугшад болон айлшадта ниитын унаагаар, олоной газарта ябахадаа, хоорондоо зай баримталха аргагүй һаань, заатагүй ама, хамараа бүглөөд ябаха ёһотой.

Фото: pixabay.com