Ниигэм 2 dec 2020 967

​«Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанай соносхоһон «Минии нютаг» мүрысөөн түгэсэбэ

«Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанай соносхоһон «Минии нютаг» мүрысөөн түгэсэжэ, мүнөө дүнгүүд согсологдоно. Бүхыдөө мүрысөөндэ Буряад Уласһаа, Эрхүү можоһоо, Үбэр Байгалай хизаарһаа түрэл нютагаа магтан түүрээһэн 72 ажал ороһон байна.

- Мүрысөөндэ долоотойһоо 80 хүрэтэр наһанай зон хабаадаа. Жэнхэни буряад хэлээрээ бэшэгдэһэн бүхы материалнууд онсо илгарна. Ехэ заһабаринуудшье хэгдэнгүй, авторнуудай бэшэһэн шэгтэ сайтда толилогдоо, - гэжэ түсэл эмхидхэгшэдэй нэгэн Дулма Содномова тэмдэглэнэ.

Бүтээл бүхэндэ түрэл нютагтаа онсо хандаса ойлгогдоно, тиихэдэ шэнжэлгыншье ажал хэгдэжэ, түүхын баримта, нютаг газарнуудай нэрэнүүд тайлбарилагдаһан байна.

«Минии нютаг» мүрысөөнэй ашаар автор бүхэн зориһоноо бэелүүлхэ, эмхидхэхэ аргатай гэжэ элирээ. Ехэ юумэн соо бага юумэ хараха шадабари -энэл «Минии нютаг» мүрысөөнэй илгаа болоно.

Жюриин гэшүүдтэ хүнгэн бэшэ ажал хүлеэгдэнэ, тэдэнэр 15 ажал шэлэн абаха юм. Удаань декабриин 7-һоо 13 болотор «Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанай сайтда дуугаа үгэлгэ эмхидхэгдэхэ.

Түрүүшын гурбан һуурида мүнгэн шангууд барюулагдаха. Бүхы хабаадагшад «Минии нютаг» гэһэн номоор урмашуулагдаха. Энэ номдо мүрысөөндэ хабаадагшадай зохёолнууд оруулагдаха.

- «Минии нютаг» гэһэн нэрэтэй ном эрхим бэлэг болохо гэжэ шиидээбди. Жюриин гэшүүд, эрхилэгшэнэр, дизайнернүүд эршэтэйгээр мүнөө ажалаа ябуулнабди. Дуугаа үгэлгын дүүрэхэдэ, номууд бэлэн болохо. Мүрысөөнэй ашаар, түрэл хэлэнэйнгээ хуби заяанда һанаата болодог, шэнэ авторнууд тодороо», - гэжэ «Буряад үнэн» сониной эрхилэгшэ Даши-Доржо Болотов хэлэбэ.

Тиихэдэ эгээл һонирхолтой зохёолнуудай түлөө, уншагшадай һайшаалда хүртэһэнэй түлөө тусхай шангуудые барюулха тухай хэлсэгдэнэ,

Мүрысөөндэ илагшагшадые шагналгын ёһолол декабриин 15-да онлайн-аргаар эмхидхэгдэхэ.