Ниигэм 30 nov 2020 161

​Буряад Уласай Хурамхаанай аймагта хүдөө ажахын жэлэй үрэ дүн согсолоо

Хойто аймагуудай бүридэлдэ ородог Хурамхаанай аймаг шэрүүнхэн уларилтай байбашье хндөө ажахыгаа ябуулжал байна. Мүнөө дээрээ тэндэ 5 хүдөө ажахы бүлгэм, 24 КФХ болон ИП, хүдөө ажахын 4 үйлэдбэри, 1 хүдөө ажахын хамтын коопреатив, 4263 үмсын ажахынууд. Адуу малай тоо толгой жэлhээ жэлдэ ургана: эбэртэ бодо мал - 17013, хонин - 13224, адуун - 4193, гахай - 812, шубууд -10370.

Хүдөө ажахын hалбари гүрэнэй талаhаа тэдхэмжэ 22,3 сая түхэригтэ хүртөө. Тэрэнэйнь тоодо 14,4 саянь - федеральна, 7,9 саянь - уласай  hан жасаhаа. Ургамал тарилгада 15,9 сая түхэриг үгтөө. Тэрээн соонь үтэгжүүлгэ абалганда, тоhо түлишэ, үрэhэ худалдан абахадань хэдэн хубииень бусаагаа. Адуу мал үсхэбэрилгэдэ 1,36 сая түхэриг. 5,0 сая бусад гаргашануудта. Тэрээн соонь бага хэмжээнэй ажахынуудта туhаламжа, банкнуудай урьhаламжын процент түлэлгэ, гэр байрын түлөө социальна түлбэринүүд.

Шубуунай болон малай мяха тушаалган нилээд ургаа. Тиигэжэ нёдондо жэлэйхидэ орходоо, 10 %-ээр ехэ 839 тонно тушааhан байна. Энэ жэл hү 5070 тонно hаагаа.  Хартаабха 2671, овощ 9544,6 тонно хуряан абаhан байна. Уларилай талаар ган гасууртай, хура бороотой байжа, түсэблэhэн хэмжээндээ талха таригшад хүрөөгүй. Тиигэжэ амбаарнууд соо бүхыдээ 32 412 тонно талхан оруулагдаа.  Тиигэжэ гектарhаа 7,3 центнер талха абаhан байна.

Фото: pixabay.com