Ниигэм 27 nov 2020 91

​Буряад Уласай Тарбагатай аймагта шэнэ поликлиникэ баригдана

Буряад Уласта хүдөө нютагуудай хүгжэлтэ гэhэн гүрэнэй программа ажаллажа эхилhээр. Тиигэжэ Тарбагатай нютагта шэб шэнэ поликлиникэ баригдажа эхилээ. Энэ хэрэгтэ 480 сая түхэриг хараалагдана.

Улас дотор гурбан барилга хараалагданхай. Түнхэнэй, Кабанскын аймагуудаар соёлой байшангууд заhагдаха, үйлсэ гудамжанууд гэрэлтүүлэгдэхэ. Бүхыдээ гурбан проектын бэелүүлгэдэ 515 сая түхэриг үгтэнэ. 484 саянь - федеральна hанhаа, үлэгшэнь - уласай hанhаа.

Хурамхаанай аймагта энэ үндэhэн программын ашаар 5 түсэл дэмжэлгэдэ хүртөө. Жэшээ болгон нэрлэбэл: Хурамхаан нютагта 1 240 626 сая түхэригтэ үйлсэнүүдые зайн галаар гэрэлтүүлээ.  688 874 түхэригтэ Дырэн нютагта тамирай талмай баригдаа. Аргада нютагта 668 982 мянган түхэригтэ хүүгэдэй амараха болбосон түхэлтэй талмай бүтээгдээ. Арзгун нютагта баhал хүүгэдэй талмай бүтээлгэндэ 665 982 түхэриг үгтөө. Элhэн нюатаагрхид 668 982 түхэриг абажа хүүгэдэй гоё гэгшын талмай зохёогоо.

Эдэ мүнгэн нютагуудай хүгжэлтэдэ ехэ туhа боложо үгэнэ ха юм даа.  Теэд ажаhуугшад өөhэдөө эдэбхи үүсхэл гаргажа, нютагаа хүгжөөн hалбаруулха hанаатайнууд, арга шадал соогоо хамтаржа ажалаа хэнэ. Нютагтаа байhан зоной нютаг тухайгаа бодолгото болоогүй hаа хажуу талаhаа хэн ерэжэ туhалхаб даа.