Ниигэм 27 nov 2020 323

​Байгал нуурай омолиин тоо олошорно

© фото: pixabay.com

Байгалай омоли загаhан жэлhээ жэлдэ олоор түрьhэеэ хаяха гол горхонуудаар дээшээ тэгүүлнэ. Нёдондо намар 1,2 млрд омолиин түрьһэн Сэлэнгэ мүрэн руу урдан ороһон байна. Энэнь хадаа hүүлшын табан жэлэй туршада гараhан түрьһэнэй тоо гээшэ. Энээн тухай онлайн аргаар Бүхэроссиин эрдэм шэнжэлгын институтай лабораториин хүтэлбэрилэгшэ Андрей Бобков дуулгаа.

Омоли загаhа барихань хорюултай боложо, загаhанай тоо толгой олошоржо эхилхэ ёhотой. Тэрэнь нэгэ хоёр жэлээр гэнтэ ургаха бэшэ юм ааб даа. Намартаа омоли загаhанай хойноhоо агнадаг зон үсөөржэ, омоли горхонуудаар аяар дээшээ тамаран ошоhон байна. Түрьhэеэ яhалаар хаяа. Тиигэжэ хорюулта болюулха асуудал табихань үшөө эртэ.

Хоёр жэлэй саана Байгал нуурта омоли дунда зэргээр 7,5 хахад мянган тоннодо гээд тоологдожо байгаа. 2019 ондо 2018, 2017 онуудтай зэргэсүүлэн харабал 10-15-% ээр омолиин түрьhэеэ хаяахань ургаа.

Омоли загаhан Буряад Уласай, Эрхүү можын бренд болонги. Байгалай омоли гээд холо ойгуур суурхаhан, аяншалагшадые гол түлэб энэ загаhан амтаараа гайхуулдаг гээшэ. Һануулан хэлэбэл, Байгалай омоли бариха хорюулта октябрь hарын 2017 ондо тогтоол гаргагдаhан байна. Ганса хахуулида үбэлэй сагта барижа боломоор. Мүн зарим ушарта Байгалай хойто бэедэ ажаhуудаг үсөөн тоото арадууд бариха эрхэтэй.

Фото: pixabay.com