Ниигэм 27 nov 2020 134

​"Буряадай эрхим экспортёр"

"Буряадай эрхим экспортёр" гэhэн мүрысөөнэй уласай шатын илагшад болон шангуудта хүртэгшэдэй нэрэнүүд мэдэгдээ. Улас доторой 38 иимэ ажахынуудай дунда "Победа" гэhэн үүлтэртэ ажахы эрхим гээд элирүүлэгдээ.

Хальмаг үүлтэрэй мал үдхэдэг Победа ажахы анханиинь племрепродуктор гээд хүдэлдэг байгаа. Харин нёдондонhоо ажалаа нэгэ бага хубилгажа, үүлтэртэ завод болонхой. Мүнөө энэнь ехэ эрилтэнүүдтэй, гол түлэб үүлтэртэ мал үдхэжэ, уласайнгаа ажахынуудта, фермерскэ ажахынуудта тарааха ёhотой. Улас дотор мүнөө 7 племрепродуктор хүдэлнэ, үүлтэр hайжаруулха ажал нилээд hайн ябана, тиин 2-дохи племзавод заабол байгуулха хэрэгтэй гэhэн шиидхэбэри абтаhан юм. 

Гэхэтэй хамта, тус ажахы 2-дохи жэлээ үүлтэртэ малаа Казахстан, Магадан, гэхэ гү, Алас Дурнын хотонуудаар дүүрэн худалдана, ажахынуудта тараана. Жэшээлхэдэ, нёдондоной дүнгүүдээр, бүхыдөө 1700 толгой мал Уласhаа саашань наймаалhан байна. Хальмаг мал ехэ hайн, ямаршье шэрүүн уларилда таараха, хада хабсагай, ой тайга, тала дайда гэхэ гү, хаанашье ябажа, өөрөө саhан дороhоо хоол малтажа олохо аргатай. Хаанашье үдхэбэл, hайн үрэ дүнгүүдые харуулдаг юм. Тиимэhээл зон энэ малда ехэ анхарна.

Мүнөө тус ажахы малаа шахахын талмай байгуулаад, хүдэлхэ ажал хүгжөөнэ. Энэ ушараар олзын хэрэг эрхилэгшэдтэй хүдэлхэ түсэбтэй. Жэшээлхэдэ, мүнөө ажахыда 3 мянга гаран толгой эбэртэ бодо мал бии, саашадаа бүри олошуурха зорилго урдаа табина. Газараа үргэдхэхэ хэрэгтэй, тиин аймаг дотороо хараашална. Гэхэ зуура Хэжэнгын болон Яруунын аймагуудтай хамтын ажал ябуулхаар хэлсэхэ дуратай. Бүхыдөө малайнгаа тоо 5 мянганда хүргэхэ түсэбтэй ха.