Ниигэм 1 dec 2020 415

​«Red Wings Airlines» гэһэн авиакомпани 2021 ондо Улаан-Үдэ – Томск шэглэлээр ниидэдэг болохонь

© фото: Буряадай Транспортын яаман

Долоон хоногто нэгэ удаа манай ажаһуугшад самолёдоор Томск хото ошохо аргатай болохонь гээд, Буряад Уласай транспортын яаманай мэдээсэлэй албан дуулгана. «Red Wings Airlines» авиакомпани энэ шэглэлээр Суперджет-100 (SSJ-100) түхэлэй самолёдуудые хэрэглэхэ. Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай тогтоолоор манай ажаһуугшадай хүшхэрхөөр, үнэгүй сэнтэй хангалта байхаар хараалагдана. Уридшалан хэлэхэдэ, биледэйнь үнэ сэн найма мянган түхэригтэ байха юм. Тиихэдэ Екатеринбург шэглэлээр ниидэхэ ажалаа тус эмхи ерэхэ жэлдэ үргэлжэлүүлхэ ёһотой.

Улаан-Үдэ – Томск шэглэл гүрэнэй тэдхэмэжэтэй маршруудуудай тоодо оруулхын тулада Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов болон Томск можын хүтэлбэрилэгшэ Сергей Жвачкин хоёр сугтаа хамтаржа, өөһэдын можонуудай һан жасаһаа туһаламжа мүнгэ һомолхо шиидхэбэри абаһан байна. 

Тиигэжэ уласхоорондын «Байкал» аэропортын ниидэхэ түсэбтэ үшөө хоёр шэнэ шэглэл нээгдэхэ. Мүнөө болотор эрхэтэднай эдэ хотонууд руу сэхэ ниидэхэ арга боломжогүй байһан юм. Манай улас эдэ хотонуудтай анханай харилсаа холбооотой. Жэл бүри олон тоото оюутаднай эдэ хотонуудай дээдэ һургуулинуудые шэлэжэ, һуралсалаа үргэлжэлүүлнэ. Тэдэнэй тоодо, Томско можын дээдэ һургуули, Томскын  ударидалгын болон радиоэлектроникын дээдэ һургуули, Ураалай уласай хуулиин дээдэ һургуулида Буряадай олон залуушуул һурана.  

Дотоодын шэнэ шэглэлнүүдые нээхэ, можо нютагуудай дундахи агаарай холбоо улам хүгжөөхэ түсэл байгша оной май һарада үнгэргэгдэһэн зүблөөндэ Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ В.В. Путин баталһан юм.

«Red Wings Airlines» бүлгэм «Ростех» гэһэн гүрэнэй корпорациин бүридэлдэ ородог. Тиимэһээ Ородой Холбоото Уласай үйлэдбэриин болон худалдаа наймаанай яаманай бэелүүлдэг түсэлнүүдтэ уласхоорондын «Байгал» аэропорт хабаадаха аргатай болобо. Нэн түрүүн гүрэн дотороо ниидэдэг Суперджет-100 (SSJ-100) түхэлэй самолёдуудые заһабарилдаг тусхай түб Улаан-Үдэдэ нээгдэхээр түсэблэгдэнхэй гээд хэлэхэнь зүйтэй.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряадай Транспортын яаман