Ниигэм 1 dec 2020 155

​Буряад Уласта гэр байрын заһабарилгын түлөө үритэй зондо яагаад туһалхаб?

© фото: Буряад Уласай барилгын яаман

Буряад Уласта гэр байрын заһабарилгын түлбэри һара бүхэндэ түлэнгүй, обоо үри шэритэй болоһон уладууд олон болонхой. Эдэ  зондо туһалха, ашагдаһан ялыень бага болгохо зорилготой арга хэмжээнүүд хэгдэнэ. Энэ ушараар байра байшангуудые һэльбэн шэнэдхэлгын жаса декабриин 1-һээ габшагай һара соносхобо. Саг болзортонь гэр байрын заһабарилгын түлөө түлбэри хээгүй зон энэ һарын туршада ялада унангүй, үриһөө һалаха аргатай болобо.

Ялагүйгөөр, гэр байрын коммунальна хангалтын үриһөө һалаха хүсэлтэй зон түлэгдөөгүй һарануудайнгаа түлбэри хүсэлдүүлжэ, байра байшангуудые һэльбэн шэнэдхэлгын жасада мэдүүлгэ оруулха ёһотой. Гадна энэ мэдүүлгэтэеэ хамта түлбэри хэһэн баримтата дансануудаа баһал эльгээхэ хэрэгтэй юм. Халдабарита коронавирус тахалһаа боложо, тохёолдоһон таагүй байдал бултанда мэдээжэ. Тиимэһээ түлбэри хэһэн дансануудаа  [email protected] хаягаар эльгээхэдэ болоно.

Иимэ хэмжээ ябуулга үнгэргэхэ тухай шиидхэбэри Буряад Уласай Засагай газарай юрэнхылэгшын орлогшо Евгений Луковников баталһан байна.

- Тахал үбшэнэй  таража, тулгардуу байдалда ороһон зондоо туһалха зорилготойгоор иимэ шиидхэбэри абтаһан юм. Үнгэрһэн жэлэй туршада иимэ заһабарилгын түлөө суглуулагдаһан мүнгэнэй хуби 97 % хүрэһэн юм, - гээд, Евгений Луковников тэмдэглэбэ.

Энэ габшагай һарын туршада гэр байрын коммунальна хангалтануудай түлөө үритэй болоһон ажахынууд баһал яла түлэнгүй үри шэриһээ һалаха аргатай.

Һонирхоһон асуудалнуудаараа 8 (3012) 25-25-25 утаһаар холбогдожо, асуухада болоно.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай барилгын яаман