Ниигэм 1 dec 2020 458

​Хамагай шухала харгы зам Буряад Уласта һэльбэн шэнэлэгдэбэ

© фото: Ахын аймагай захиргаан

Ахын аймагай Моондо-Өөрлиг һууринуудые холбоһон харгы заһагдажа, ноябриин 27-ной гарагта баярай оршондо нээгдэбэ. Бүхыдөө энэ хэрэгтэ 331,6 сая түхэриг гүрэнэй һанһаа һомологдоо. «Аюулгүй болон һайн шанартай харгынууд» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ энэ ажал хэгдэбэ.

Энэ зам һэргээн заһаха түсэл манай уласай ажаһуугшадай байдалда амин шухала үүргэтэй юм. Юундэб гэхэдэ, Ахын голой үерлэхэдэ, энэ харгы саг үргэлжэ уһанда абтадаг байһан. Аймагай олон нютаг тосхонууд ехэ уһанай үедэ хайшаашье гараха аргагүй боложо, автомашинын харилсаа холбоон таһаржа, нютагай зондо ехэ һаад ушаруулдаг байһан.

- «Анха түрүүшынхиеэ Ахын аймаг ошоходоо, энэ харгы һайн һанажа абаа һэнби. Тэрэ үедэ голой уһан түргөөр нэмэжэ, энэ зам үертэ абтаһан юм. Ехэ уһа дабажа, гараха болихоёо ойлгохоо болёод байгаабди. Тиимэһээ минии буряадайнгаа газар дайдатай танилсаха ажал энэ замһаа эхилһэн юм. Одоол мүнөө харгын заһабарилга дүүрэжэ, ажаһуугшаднай жэлэй дүрбэн сагта аймагайнгаа түб ошохо аргатай болобо» - гээд, Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов тэмдэглэнэ.

Барилгын ажал эндэ  2018 ондо эхилһэн юм. Ахын голой баруун эрьеэр зубшажа гараһан харгы аюултай, шулуун хабсагай доогуур үнгэрдэг. Тиимэһээ харгын барилгашадта хадын хабшууда ажалаа эрхилхэдэнь хүшэр хүндэ  байгаа ха.

«Аюулгүй болон һайн шанартай харгынууд» гэһэн үндэһэтэнэй түсэл Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ В.В. Путинай заабаряар бэелүүлэгдэнэ гээд һануулая. Үндэһэтэнэй түсэлэй хэмжээндэ 2024 он болотор Буряад Уласай харгы замуудай хахадынь болбосон түхэлтэй болгогдожо, мүнөө үеын эрилтэнүүдтэ харюусаха ёһотой. Гэхэ зуура, Улаан-Үдэ хотын оршон тойронхи харгынуудай 85 % заһагдажа,  харгын аюулнуудай тоо хоер дахин үсөөн болгохо түсэбүүд табигданхай.

 

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Ахын аймагай захиргаан