Ниигэм 2 dec 2020 339

​Буряадта үхибүүдые аяншалуулхань

© фото: проектдети.рф сайтһаа абтаһан зураг

Үхибүүдтэ аяншалгын болон амаралгын түсэлнүүдые бэлдэлгын бүхэроссиин урилдаан эмхидхэгдэжэ байна. Ростуризм тус хэмжээ ябуулга эмхидхэнэ.

Гүрэн доторной хүүгэдтэ зорюулагдаһан, тэдэниие һонирхуулан амаруулха, эмнэхэ талаар аяншалгануудай хомор байһандань голхормоор. Энээниие усадхахын түлөө иимэ хэмжээн үнгэргэгдэнэ. Хабаадагшад өөһэдынгөө ажалнуудые декабриин 6 болотор https://проектдети.рф гэһэн сайтда эльгээхэ болоно.

Урилдаанда һуралсалай гуламтанууд, соёлой болон аяншалгын ямаршье эмхи хабаадаха аргатай. Ажалдаа гол анхаралаа аюулгүй амаралгада хандуулха тэдэ ёһотой.

Табан шэглэлээр урилдаан үнгэрэгдэнэ. Соёлтой танилсалгын, байгаали хамгаалгын, үйлэдбэриин гэхэ мэтэ шэглэлээр үхибүүдые һонирхуулха түсэб табигдана.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: проектдети.рф сайтһаа абтаһан зураг