Ниигэм 2 dec 2020 3876

​Байгал далай хамгаалгада Буряадай һургуулинууд анхаралаа хандуулна

© фото: pixabay.com

“Байгал далайн сэбэр ерээдүйн түлөө” гэһэн бүхэроссиин түсэлдэ Буряад ороной һуралсалай гуламтанууд оролсобо.

Иимэ гаршагтай интерактивна хэшээлнүүд үнгэргэгдөө. Байгал далайн арюун сэбэр уһа хэрэглэлгэ, хамгаалга болон бусад экологическа талаар хэмжээнүүдые үнгэргэхэ тухай тэндэ хэлсэгдээ. 7-11 классуудай һурагшад алдарта Байгал далай тухай, ямар бэрхэшээлнүүдые хүн зон уһанда үзүүлнэб гэжэ мэдэжэ абаа. Байгалай эрье хайшан гээд бог шоройһоо сэбэрлэхэб гэжэ хөөрэлдөө. Далай тухай домог түүхэнүүдые шагнаа.

“Экокласс” гэһэн бүхэроссиин порталай талмай дээрэ хэшээлнүүд болоһон байна.

Тус түсэлдэ Буряадһаа һургуулиин ойн ажахынуудтай һуралсалай гуламтанууд оролсоо гээд хэлэхэ хэрэгтэй. Загарай, Бэшүүр, Ивалга, Хяагта, Хэжэнгэ, Хурамхаан, Түнхэн, Мухар-Шэбэр, Аха, Кабанск, Захаамин, Бабанта, Хори, Үбэр Байгалай, Баргажан, Ярууна аймагуудай болон Улаан-Үдэ хотын 10 һургуулинууд хэмжээ ябуулгада хабаадалсаба гээшэ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: pixabay.com