Ниигэм 2 dec 2020 153

​Буряад Уласай ажалаар хангадаг агентствэдэ ажалай сүлөө һууринууд олон

© фото: pixabay.com

Дэлхэй дээрэ тахал үбшэнэй hүжэрөөд байхада, олон эмхи зургаанууд ажалаа болюулха баатай. Манай Буряадташье ажалаа болюулhан олзын хэрэг эрхилэгшэд олон байна. Ажалаар хангадаг уласай агентствын ажал короновирусай үедэ ябуулагданаб гэжэ һонирхообди.

Коронавирусай дэлгэржэ эхилхэдэ, байгша оной март hараhаа ажалгүй үлэhэн зоной тоо 13 мянганда хүрөө. Тиигэжэ ажал бэдэржэ хандаhан зоной 30 хубинь болоно бшуу.

«Ажал бэдэрhэн зоной тоо юундэ гэнтэ нэмээб гэхэдэ, жэлэй туршада амаралтада гү, али ажаллаагүй зон гэнтэ ажал бэдэржэ эхилээ. Мүнөө дээрээ ажалгүй зон үсөөржэ байна», - гээд, ажалаар хангадаг агентствын таhагые даагша Наталья Строгонова хэлэнэ hэн.

Ажал бэдэрэгшэдэй дунда гол түлэб 30 наhатайhаа 50 наhа хүрэтэр зон болоно. Энэ хадаа ажалгүйшүүлэй 60 хубинь гээшэ. 27%-нь залуушуул. Харин 17%-нь - наhатай зон.

Ажалаар хангадаг албанда жэл бүри ажал дурадхадаг эмхи зургаанууд хандадаг юм. Жэшээлхэдэ, байгша ондо 1300 компани хандаа. Халдабарита үбшэнэй дэлгэрхэhээ хойшо эмшэлгын газарта ажаллаха зүрхэтэй мэргэжэлтэд хэрэгтэй болонги. Ажалгүй зон "Работа в России" гэhэн порталда орожо, өөртөө кабинет нээжэ, бүридхэлдэ ороод, ажал бэдэрхэдэ болоно.

 

Фото: pixabay.com