Ниигэм 2 dec 2020 223

​Улаан-Үдэ хотын һунгамалнууд  газарай талаар суглаа зарлаа

© фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан

Улаан-Үдэ хотын хилэ яагаад ехэ болгохоб? Арад зоной, хүршэ аймагуудай hанамжа хараадаа абаха хэрэгтэй гү? Үнинэй хэлсэгдэдэг орьёо асуудалаар Улаан-Үдын хотын hунгамалнуудай зүблэлэй хорооной суглаан ВКС түхэлөөр үнгэрөө.

Бүхыдээ хоёр асуудал зүбшэн харагдаа. Онлайн аргаар Улаан-Үдэ хотын архитектурын хорооной түрүүлэгшэ Михаил Мясищев элидхэл хээ. Һунгамалнуудта асуудал гараа. Түрүүшын асуудалаар архитектурын хороондо нэмэлтэ хубилалта оруулха тухай дурадхагдаhан байгаа. Харин Улаан-Үдэ хотын hунгамалнуудай Зүблэлэй түрүүлэгшэ Чимит Бальжинимаев алдуунуудыень оложо, тэрэнээ зүб болгохыень хэлээ.

Хоёрдохи асуудалаар Улаан-Үдын хилэ хубилгаха тухай проектын шиидхэбэри. Энэ асуудал үнинэй табигдадаг. Энэ удаа Загарайн болон Ивалгын аймагуудта мүн 1-дэхи ТЭЦ hэльбэн шэнэлхэдэ тэндэхи газарынь баhал хилэ дээрэ байба хаш. Хилын хажуугаар байрлаhан зоной газарнууд hольболдоод байна. Михаил Мясищевай элидхэл анхаралтайгаар шагнажа hунгамалнууд асуудалнуудые табяа. Эдэ хоёр аймагуудтай хэлсэлдээ гү, хилын хажуугаар ажаhуудаг уладуудта мэдээсэл тараагдаа гү гэхэдэнь хотын захиргаанай хорооной дарга сэхэ харюу үгэжэ шадаагүй.

Энэ асуудалаар хүршэ аймагуудтай хамта ажал хэхэ хэрэгтэй, хүн зоной hанамжа баhал хэрэгтэй. Бүхыдөө энэ ажал орёо гээд Улаан-Үдэ хотын hунгамалнуудай Зүблэлэй хорооной түрүүлэгшэ Валерий Шагжитаров хэлэнэ hэн. Хоёрдохи асуудал түүхэй, дүүрэн шэнжэлэгдээгүй байна гээд хотын hунгамалнууд hөөргэнь бусаагаа. Энэ тэрэ юумэ хэхэдээ заалhаа юрын зоной байдал урдаа табижа ажал хэхэ ёhотойбди гэжэ hунгамалнууд хэлэнэ бэлэй.

Фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан