Ниигэм 2 dec 2020 174

​Буряад Уласта «Гүрэнэй бүхы үхибүүд» гэhэн семинар үнгэргэгдөө

Үншэн үхибүүдтэ гүрэнэй талаhаа хэр хандалга үзүүлэгдэнэб? Үхибүүдэй гэртэ үндыhэн багашуул дээдэ болон мэргэжэлэй hургуулида hурахань хэр хүшэр бэ? Яагаад тиимэ үхибүүдые ниитэдэ оруулхаб? Эдэ болон асуудалнуудаар "Гүрэнэй бүхы үхибүүд" гэhэн семинар Байгал шадарай аймагта үнгэрөө.

Энэ семинарта хабаадалсахаяа Сибириин болон Алас Дурна зүгэй 12 можо хизаарнуудhаа түлөөлэгшэд ерээ. Тахалай дэлгэржэ байhан үедэ ерэгшэд короновирусай шалгалта тушаажа эндэ хабаадалсаа. Үншэн тажаа үхибүүд дунда hургуулияа дүүргээд саашадаа hурахадань гүрэнэй талаhаа ямар дэмжэлтэ байнаб? Гүрэн яагаад туhалнаб? Тэрэ туhань хэр дүүрэн бэ гэжэ семинарта сугларагшад хөөрэлдөө. Һүүлэй үедэ үншэн үхибүүдтэ гэр үгэхэ талаар ехэ шууяан, арсалдаанууд гарана. Харин эрдэм мэдэсэ, hуралсал хоёрдохи халаанда ороод байна гэжэ семинарта hанамжалаа.

«Гүрэнэй бүхы үхибүүд» гэhэн семинар эмхидхэгшэдэй нэгэн гэхэдэ Буряадай хүдөө ажахын академи болоно. Гүрэнэй тусхай грант шүүжэ, энэ шухала түсэл өөдэнь гаргаhандань hайшаалтай.

- «Үхибүүдэй гэртэ үндыhэн залуушуул өөрынгөө эрхэ мэдээшье hаа, хүсэд ойлгонгүй байха ушарнууд олон. Бидэниие гүрэн хангаха гэhэн hанамжа үхибүүдэй ухаан сооhоо гаргаха хэрэгтэй. Хүн бүхэн өөрынгөө хуби заяанай эзэн. Би өөрөө хүүгэдэй гэртэ үндыhэмби, гурбан дээдэ hургуули дүүргээб, эрдэмэй кандидадай ажал бэшэжэ байнаб», - гэжэ хүүгэдэй гэрнүүдтэ үндыhэн үхибүүдэй "Гүрэнэй бүхы үхибүүд" эблэлэй түрүүлэгшэ Альберт Сарбалаев хэлэнэ hэн.

Олон можо хизаарнуудhаа хабаадагшад, тэдэнэй тоодо үхибүүдэй гэртэ үндыhэн зон ерээ.  Семинарай түгэсхэлэй удаа, хабаадагшад тусхай хэлсээ баталжа, үншэн үхибүүдэй эрхэ гүрэнэй талаhаа дүүрэн сахигдаха ёhотой, үхибүүд шинии минии гэжэ илгаагүй байха ёhотой гээд хэлэгдээ.