Ниигэм 2 dec 2020 213

Буряад Уласай түймэр сарагшадай эдир нүхэд тодорхо

«Эдир түймэр сарагша – 2020» гэһэн Бүхэроссиин хэмжээнэй нютаг хоорондын шата Улаан-Үдэ хотодо эдэ үдэрнүүдтэ үнгэрхэнь.

Буряад Уласай һуралсалай эмхинүүдэй 31 команда хабаадаха тухай мэдүүлгэ баринхай.

 Харилсаагүй аргаар үнгэрхэ хэмжээн хэдэн хубиһаа бүридэжэ, хабаадагшад командатаяа танилсуулха, онлайн асуултада хабаадаха, командые ударидагшад хоорондоо мүрысэхэ, түймэрһөө һэргылэмжын дүримүүдые эрхимээр мэдэхэ байһанаа харуулха, ханын сонин гаргаха даабаринуудтай. Эдэ харалганай бүхы шатануудые эрхимээр дабажа гараһан эгээл эрхим команда элирүүлэгдэжэ, декабриин 4-дэ шагналай ёһолол үнгэрхэ. Хүүгэдые бага наһанһаань түймэрһөө һэргылэмжын дүримүүдтэй танилсуулха, аюулһаа һэргылхэ зорилготойгоор энэ харалган эмхидхэгдэжэ, табигдаһан зорилгонууд бэелүүлэгдэхэ түсэбтэй.

 

Фото: egov-buryatia.ru/minobr