Ниигэм 3 dec 2020 174

​Буряад Уласай Кабанск аймагта тамирай шэнэ байшанай барилгада тахал үбшэн һаад хэбэгүй

© фото: Буряад Уласай барилгын яаман

Кабанскын аймагта тамирай байшанай барилга дүүрэхэ тээшээ болобо. Эндэ тамирай танхимуудһаа гадна уһанай бассейн байха юм. Тиимэһээ Буряад Уласай аһан томо аймагай ажаһуугшадта тамирай һалбариин шэнэ хангалтанууд үзүүлэгдэжэ, нютагай тамиршадай урда үргэн арга боломжонууд нээгдэхэнь.

Гурбан дабхартай шэнэ байшан Кабанск һууринай дунда һургуулиин хажууда баригдаба. Түрүүшын дабхарта тамирай уужам танхим, һорилгын зал, саунатай бассейн, бэеэ угааха газарнууд, эмшэдэй таһалганууд байхаар түсэблэгдэнхэй. Хоёрдохи дабхартань һоригшодой ажалай таһалганууд, шатарай танхим, амаралгын таһалга, конференц-зал болон бэеэ угааха хэдэн газарнууд эмхидхэгдэнхэй. Гурбадахи дабхарта тамирай байшанай ажалшадай таһагууд байха юм.

Мүнөө барилгын тон шухала ажалнууд дүүрэнхэй. Тэдэнэй тоодо дулаасуулгын, түймэр саралгын тоног хэрэгсэлнүүд тодхогдоод байна.  Эдэ үдэрнүүдтэ тамирай байшанай модон шалануудые харуулдажа, ялагар болотор зүлгэгдэжэ дүүрэхэ. Юрэнхыдөө, барилгын ажал дууһаха шатадаа хүрөөд байна.

Һаяхана Буряад Уласай барилгын яаманай сайд Николай Рузавин тамирай түбэй барилга шалгаад ошобо. Хиналтын үрэ дүнгүүд тухай барилгын ажал эрхилжэ байһан эмхинүүдэй түлөөлэгшэдтэй зүбшэн хэлсэгдэбэ. Баталагдаһан хэлсээнэй ёһоор энэ жэлэй гүйсэтэр барилгын ажал дутуу дундагүйгөөр хэгдэжэ, тамирай байшан ашаглалгада тушаагдахаар хараалагдана. 

«Тамир – амидаралаймнай журам» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ энэ байшан баригдаба. Бүхыдөө энэ хэрэгтэ 125 сая түхэриг гүрэнэй жасаһаа һомологдоо гэжэ Буряад Уласай барилгын яаманай мэдээсэлэй албан дуулгана.

 

 

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай барилгын яаман