Ниигэм 3 dec 2020 205

​Буряадай Захаамин аймагта тохёолдоһон коммунальна гэнэ усал усадхагдаа

© фото: Буряад Уласай барилгын яаман

Ноябриин 28-да Закаменск хотын гэр байрын коммунальна ажахыда томохон аюул ушарба. Халуун уһанай соргонууд хахаржа, тэндэхи гэрнүүдэй халуун уһанай хангалта таһараа юм. Тиигэжэ 6 мянган ажаһуугшадай амидардаг 69 гэр, хүүгэдэй 4 сэсэрлиг болон бусад ниитын байшангуудай халуун уһанай болон дулаанай хангалтанууд тогтоогдоо.

Тэрэл һүниндөө Буряад Уласай Засагай газарта яаралтайгаар аюул усадхалгын түб зохёогдобо. Нэн түрүүн Буряад Уласай барилгын болон коммунальна ажахын яаманай хүтэлбэрилэгшэд гэнэ усалай болоһон газарта түргэн хүрэжэ ошобо.

Ноябриин 29-нэй үглөөгүүр энэ усал хүсэд усадхагдажа, хотын гэрнүүдтэ халуун уһан дамжуулагадажа эхилээ.

Коммунальна аюул усадхаха хэрэгтэ 12 хүн хабаадаһан байна. Тэдэнэр нэгэ һүниин туршада гантаһан соргонуудые һэлгэжэ шадаба гээд, Буряад Уласай барилгын болон коммунальна ажахын яаманай мэдээсэлэй албан дуулгана.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай барилгын яаман