Ниигэм 3 dec 2020 208

​Буряадай харгынуудта ёhотой анхарал хандуулагдажа эхилээ

© фото: Анна Огородник

Уласай харгын hалбари hайн үрэ дүнгүүдтэйгээр жэлээ дүүргэжэ байна гэжэ Буряадай транспортын, элшэ хүсэнэй болон харгын ажахы хүгжөөлгын сайд Александр Аюшеев тэмдэглээ. Шухала анхарал харгы барилгын шанарта хандуулагдажа, ниитын хиналта эмхидхэгдэжэ байгаа. 

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын үүсхэhэн «Аюулгүй болон шанартай автомобильна харгынууд" гэhэн үндэhэн түсэл улас дотор hайн бэелүүлэгдэнэ. Тиин харгы барилгын ажал хэрэг ниитын хиналта доро абтанхай. Тэдэнэр засаг газарай түлөөлэгшэдтэй суг ябалсажа, дутуу дундануудые элирүүлжэ, шэнээр заhаха тухай заанад. Иимэ ажалай дүн тэмдэглэлтэй. Сагтаа дутуу дунданууд элирүүлэгдэжэ, шанар hайтай харгы баригдана гэжэ Буряадай транспортын, элшэ хүсэнэй болон харгын ажахы хүгжөөлгын яаманай дэргэдэхи ниитын зүблэлэй түрүүлэгшэ Надежда Булатова хэлэнэ. Жэшээ болгон Партизанская гудамжадахи хэгдэhэн ажал тухай нэрлэнэ hэн. Ниитын зүблэл, Олониитын танхим болон бүхэроссиин арадай фронт гэгшэд профсоюзуудтай адли  ажалай уялгатай болонхой. Тиигэжэ өөрынгөө hанамжа, дурадхалнуудые оруулха аргатайнууд. Мүнөө жэл харгын заhабарилгын шанар шалгаха талаар Улаан-Үдэ хотын  үблэлэй hунгамалнууд эдэбхитэйгээр хабаадаhан байна .

Ямар харгынуудта анхаралаа түрүүшээр хандуулха хэрэгтэйб? Энэ асуудалда ниитын ажаhуугшад хабаадалсажа, hанамжануудаа дурадхаха аргатай байгаа.  Тиигэжэ арадай дуу эгээ ехээр абаһан гудамжанууд заhабарилагдаhан байна гэжэ тэмдэглэлтэй. 

Фото: Анна Огородник