Ниигэм 3 dec 2020 193

​Коронавирус үбшэндэ нэрбэгдэhэн хүнүүдтэ ажалдаа гарахагүй талаар дансанууд шэнэ маягаар хэгдэхэ

© фото: pixabay.com

Байгша оной декабриин 14-hөө ковид үбшэндэ нэрбэгшэдтэ шэнэ маягаар больнична хуудаһан үгтэжэ эхилхэ юм ха.

Тиигэжэ гэртээ бэеэ амяарлаад hууhан зондо үбдэhэн гэжэ саарhыень байд гээд лэ үргэлжэлүүлжэ байхагүй. Үбдөөл hаа, дүүрэн эдэгэтэрэнь данса нээгдэхэ. Тэрэнэй хажуугаар, хүүгэдэй сэсэрлигэй карантинда хаагдабал, гэртэхиндэ 7 наhа хүрэтэр үхибүүнэйнгээ хойноhоо хараха данса нээгдэхэ. Мүн тиихэдэ 7-hоо 15 наhатай хүрэтэр үхибүүдэй гэртэхин үбдэhэнэй данса нээхэ аргатай.

Ородой Холбоото Уласай Элүүрые хамгаалгын яаманай үшөө нэгэ шэнэ hонин гэхэдэ, үбдэhэн гэжэ саарhан данса абахын түлөө ганса паспорт, харин электрон дансада паспорт болон СНИЛС хэрэгтэй байха. Оперативна штабай шиидхэбэреэр, түргэн саг соо анализ абадаг 10 мянган тестнүүдтэ үшөө 14 сая түхэриг үгэхэ болобо. Урид 50 мянган тест абагдаhан байгаа, тэрэнь лабораторинуудай ажал яhала хүнгэдхөө.  Тэрэ тестнууд яhала найдамтай гэжэ эмшэд хэлэнэ.

Үдэрhөө үдэртэ халдабарита үбшэн hула болоногүй. Теэд хүн бүхэн өөрынгөө ами наhа абарха ажал хээгүй hаань, байдал яагаад hайн тээшээ хубилха hэм даа. Ама хамартаа маска, гартаа хурган бээлэй үмдэжэ ябаха хэрэгтэй. Шадаал hаа, олоной газараар бү ябагты гэжэ Роспотреб-хиналтын албан дуулгана.

Фото: pixabay.com