Ниигэм 3 dec 2020 242

​Ородой барилгын яаман олондо мэдээсэл тараадаг эмхинүүдэй дунда V-дахи мүрысөөнэй дүнгүүдые согсолоо

© фото: pixabay.com

Улаан-Үдэ хотын ажахын хорооной болон суг хүдэлдэг нүхэдэй хамтын ажал «Болбосон түхэлтэй байдал» гэһэн түсэл бэелүүлгэ эрхимлэжэ шадаа.

Можо хизаарай болон муниципальна эмхи зургаануудай ажалые Россиин барилгын яаман үндэрөөр тэмдэглээ. «Болбосон түхэлтэй байдал зохёолго» гэhэн  үндэhэн түсэлнүүд эдэбхитэйгээр бэелүүлэгдэжэ, олондо мэдээсэл тараадаг эмхинүүд хөөрэжэ, харуулжа шадана.

Һүүлэй үедэ барилгын гү, али шэнэлэн заhабарилгын ажалнууд хотын зүблэлэй hунгамалнуудай шангахан хиналтада абтадаг болонхой. Энэ аргаар ажалай болзор мүн шанар тон hайн хэмжээндэ гаранхай гэжэ Улаан-Үдэ хотын захиргаанай хотын ажахын хорооной түрүүлэгшын орлогшо Александр Тюрюханов тэмдэглэбэ.

4 жэлэй туршада болбосон түхэлэй гэрнүүд шадарай 200 талмай заhабарилагданхай. Мүнөө жэл 56 хорёо мүн "Байлдаанда унаhан үетэндэ" гэhэн сквер hэльбэн шэнэлээгдээ. Гэрэй хүтэлбэрииин мүн лэ ажаhуугшадай үүсхэл, хабаадалга тэмдэглэхэ шухала гэжэ Улаан-Үдэ хотын мэр Игорь Шутенков хэлэнэ.  Тэдэнэр дизайн-проектhээ эхилээд, ажалай дүүрэтэр суг хамта хабаадаа гэжэ мэр нэмэнэ hэн.

Болбосон түхэлэй байдал зохёолгодо олон программанууд хараалагдана.   Федеральна проектдэ хабаадаха аргатай нютаг hууринуудай тоо үргэдхэхэ талаар ажал ябуулжа байнабди гэжэ Буряадай барилгын сайд Николай Рузавин хөөрэбэ. Мүнөө хэрэгтэй саарhа дансанууд зохёогдожо байна гэжэ тэрэ нэмэнэ hэн.

«Болбосон түхэлтэй оршон байгуулга» гэhэн программа 2031 он болотор хүдэлхэ. Тиигэжэ, ерээдүйн жэлнүүдтэ сэнгэн амаралгын газарнууд, нааданай болон тамирай талмайнууд бүри олон болохо зэргэтэй.

Фото: pixabay.com