Ниигэм 3 dec 2020 192

​Буряад Уласай Үндэһэтэнэй номой сангай мэргэжэлтэд тахал үбшэнэй hүжэрхэ сагта ном уншаха шухала гэжэ уряална

© фото: pixabay.com

Тахал үбшэнэй hүжэрхэ сагта олон зон гэртээ hууха баатай. Теэд ганса телевизор хараха, гар утаhан соо элдэб хоб адаглаха бэшэ, харин ном уншаха шухала гэжэ Буряад Уласай үндэhэтэнэй номой сангай мэргэжэлтэд hануулна. Пандемиин үедэ номой сан соо бүхы эрилтэнүүд дүүргэгдэнхэй, коронавируста халдахагүй байдал сахигдана гэжэ тэдэ уншагшадаа уряална. Тиин бэерээ номой санда ошохо бэшэ, харин сахим аргаар ошожо, ном уншаха арга бии.

Мүнөө сагта Үндэhэтэнэй номой сан абонементын гуримаар хүдэлнэ. Тиихэ зуура уншадаг танхим соо 2-3 хүн лэ нэгэ доро байха аргатай. Харин хүн зоной hууха, амарха, ном шэлэн хараха, абаха бүхы оршон бэлдэгдэнхэй. Пандемиин ушарhаа номой сангай шэнэ байшангай нээлгэн унжагайраа, тиин арад зон мүнөө сагта тааруу үлүү hайн арга боломжонуудые сэгнэжэ үрдеэгүй байна. Жэшээнь, номые тусхай лифт асардаг юм. Юумэ барихагүй, хүнтэй харилсахагүй гэhэн эрилтэнүүд дүүргэгдэнэ. Номые бусааха гэбэл, заалhаа мэргэжэлтэндэ тушаангүй, миин полко дээрэ орхижо боломоор. Тиихэдэн, тэрэ номынь уншагшаhаа болюулагдаха. Элдэб юумэнэй халдахагүйень номуудые обсерватор гээд нэрлэгдэhэн газарта асардаг, тэрэ газарынь hайнаар hалхидуулагдадаг юм. Хайрсаг бүхэндэнь hара үдэр тэмдэглээтэй, 5 үдэрэй туршада номууд хэбтүүлэгдээд, hүүлээрнь абонементын жасада оруулагдадаг, тиигэжэ бактерицидна лампануудай ашаар санитарна сэбэрлэлгэдэ оруулагдана. Тиимэhээ номуудые гартаа баряад, хүн халдахагүй. Тиигэжэ Роспотреб-хиналтын, Ород Уласай номой сангуудай эблэлэй зууршалганууд сахигдана ха. Пандемиhаа ушаржа, сахим номуудай эрьелгэ ехэдээ гэжэ тэмдэглэмээр. Эрдэмтэдэй статьянуудые, Буряад Уласай зохеолшодой номууд олондо hайхашаагдана. Номой сангай сахим базаhаа олон хэблэгдэhэн номуудые буулгажа, өөртөө абахаар. Мүнөө үеын литература уншаха зүбшөөрэлые гэрhээ гарангүй абажа боломоор.

Номой сангай интернет сүлжээнэй нбрб.ру гэhэн хаягаар ороходо, номуудай "Литрес" гэhэн суглуулбариин бүридхэлгын хуудаhанда орожо, нэрэ пароль хоерые зохеогоод, манай сайтhаа орожо болохо гэжэ номой сангай мэргэжэлтэн Руслан Кошлюнов хөөрэбэ. Тиимэhээ гэрhээ гарангүй мэдээжэ авторнуудые уншаха арга олгогдоно, хэдэн мянган номууд онлайн жасада бии ха. Хэрэгтэй номой олдоогүй hаа, номой сангай мэргэжэлтэд сахим шэглэлыень оложо үгэхэ аргатай.

 

Фото: pixabay.com