Ниигэм 3 dec 2020 320

​Буряад Уласай Сэлэнгын аймагта малай паспорт шалгагдаа

© фото: pixabay.com

Уласай хүдөө ажахын яаманай үүлтэрэй албан фермерскэ ажахынуудай эбэртэ малай дугаар мүн паспорт шалгалтын ажал үргэлжэлүүлhээр.

Борис Тыскенеевтнай бүлэ мал ажахы байгуулжа, түрүүшээр hаамал үнеэнүүдые тэжээжэ эхилhэн юм. Харин тэрэнэй үрэ дүн олзо орошогүй байхадань, мяханай үүлтэртэ мал шэлэжэ абаhан байна. Мүнөө ажахыдань 2000 шахуу толгой тоологдоно. Үбэлдөө эдихэ тэжээл бэлдэгдэнхэй, мүн лэ залуу малаа үбэлэй хүйтэндэ оруулха шэнэ фермын барилга ябуулагдажа байна. Юуб гэхэдэ, hаяхана үшөө олон мал асаранхай.

Һануулан хэлэхэдэ, Буряадай мал ажахын hалбариие хүгжөөхэ хэрэгтэ гүрэнэй 14 зүйлэй тэдхэмжын программа байгуулагданхай. Уласай яаман Тыскеевтнай ажахыда үүлтэртэ мал абаhанай гаргашыень бусаана: тодорхойлбол, 50% үнеэнэй  мүн 70% бухы бусад хэрэгэйнь түлөө мүнгэн түлбэрилэгдэнэ гээшэ.  Тус КФХ-гай эбэртэ бодо малай саарhа данса тусхай дугаартай таараха үгые оньhон хэрэгсэлээр мэргэжэлтэд шалгаба. 

Чип хадаа малай паспорт шэнги юм. Тиимэhээ мал бүхэндэ иимэ тусхай тэмдэг табигданхай байха ёhотой. Энээн дээрэ мал тухай бүхы мэдээсэл хадагалаатай, хаана, хэзээ түрөөб, ямар үүлтэрэй бэ гэхэ мэтэ. Холигдоогүй үүлтэрэй тугалнууд саашадаа элүүр, шэрхи байжа, томо болоходоо баhал hайн шанартай  үүлтэртэ мал үгэхэ аргатай юм гэжэ Буряадай хүдөө ажахын яаманай таhагай дарга Андрей Попов  хэлэбэ. Жэшээнь, казах үүлтэрэй үнеэн уласамнай уларилда, тэжээлдэ мүн уhанда hайн тааража, ядамаггүй ажамидарна гээшэ. Мяханай үүлтэртэ малай 20 ажахы тоологдоно гэжэ яаманай түлөөлэгшэ тэмдэглэнэ hэн.

Жэлэй эхинhээ фермернүүдэй үүлтэртэ мал худалдан абаха хэрэгтэ уласай бюджетһээ 20 сая түхэриг гаргашалагданхай. Һүлээрнь нэмэлтэ 13 сая түхэриг эльгээгдэhэн байна.

Фото: pixabay.com