Ниигэм 1 dec 2020 108

​Буряад Уласта һайн дураараа түймэр сарагшадта туһаламжа үзүүлэгдэнэ

© фото: pixabay.com

Түймэр саралгын hайн дуратанай командада шэнэ хубсаhан үгтөө. Кабанскын аймагай Ранжурово нютагай эрэшүүл өөрын дураар түймэр саралгын бүлэг байгуулжа, ехэ туhатай байдаг.

Буряад Улас дотор hайн дуратанай 140 гаран бүлэг байгуулагданхай. Тэдэнэр өөрын хүсэ шадалаар гал түймэрhөө нютагаа хамгаалха гэжэ оролдодог юм. Гүрэнэй талаhаа тиимэ ехэ туhаламжа үгы хадань өөрын хүсэ шадалдаа найдадаг. Теэд зарим аймагуудта тиимэ бүлэгүүдтэ туhалха гэжэ оролдоно. Кабанскын аймагай Ранжурово нютагай захиргаанай мэдэлдэ ородог Степной дворец гэhэн нютагай бүлэгтэ "Буряад Уласай hайн дуратанай түймэр сарагшад" гэhэн ниитын эмхи түймэртэ үмдэхэ хубсаhа, гутал, болон краги-бээлэй бэлэглээ.

"Буряад Уласай hайн дуратанай түмэр сарагшад" саашадаа Буряадай засагай газарта хандажа жэл бүри найман сая түхэригөөр туhалжа байхыень тусхай хандалга бэлдэнхэй. Тэрэ мүнгэндэ тоhо түлишэ, хубсаhа хунар, энэ тэрэ техникэ худалдан абагдажа байха зэргэтэй. Хэзээ, ямар түймэр hүжэрхэб, хэн мэдэхэб? Түймэр сараха частьнууд томо нютагуудта түбхинэнэ, харин холын нютагуудта тэдэнэй хүрэтэр нилээд саг ошодог, удаан болодог. Тиимэhээ бага нютагуудта эрэшүүл өөhэдын аргаар түймэр сараха аргатай болоно бшуу.

Фото: pixabay.com