Ниигэм 3 dec 2020 213

Буряад Уласта орооһото ургамалнуудай баян ургаса хуряагдана

Һүүлэй жэлнүүдтэ Буряад Улас дотор үбһэ тэжээлэй, орооһото ургамалнуудай һайн ургаса хуряагдана. Энээн тухай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайдай нэгэдэхи орлогшо Булат Цыренжапов мэдээсэнэ.

2018 ондо нэгэ гектарһаа дунда зэргээр 12 центнер орооһото урагамалнууд хуряагдаһан байна. 2019 ондо дунда зэргээр нэгэ гектарһаа 14 центнер, энэ жэл 15,8 центнер хуряагдаба. Энэнь хэдэн шалтагһаа бүридэнэ. Гол түлэб хүдөө ажахын һалбариин ажалшадай ехэ ажалһаа, үрэһэнэй һайн шанарһаа намартаа баян ургаса хуряагдана. Үбэлэй хаһада хүрэхэ тэжээл, таряа нөөсэлһэн  хүдөө ажахын эмхинүүдтэ гүрэнэй зүгһөө тэдхэмжэ үзүүлэгдэнэ. Нэгэ гектар газарһаа 15-18 центнер орооһон абтаа һаа үгтэхэ тэдхэмжын дунда хэмжээн 1200 түхэриг байһанаа, дээрэнь 285 түхэриг нэмэгдэжэ үгтэхэ аргатай. Харин нэгэ гектарһаа 18 центнерһээ  үлүү ургаса абабал түлэгдэхэ тэдхэмжын хэмжээн 350 түхэригөөр дээшэлхэ болоно. Тиимэ ушарһаа ажахынууд бодото дээрээ хуряагдаһан ургасынгаа баримтануудые харуулдаг болоо.

Фото: yandex.ru