Ниигэм 3 dec 2020 300

Буряад Уласай түлөөлэгшэ Ород Уласай ехэ харалганда эрхимлээ

Хяагтый аймагай социальна түбтэ хүдэлдэг психолог Людмила Москвитина Ородой Холбоото Уласай «Минии орон. Минии түүхэ. Минии Илалта» гэһэн харалганда амжалта туйлаа гээд мэдээсэгдээ һэн.

Хяагтын үншэн хүүгэдэй гэртэ хүмүүжүүлэгдэжэ гараад, Эсэгэ Ороноо хамгаалгын дайнда хабаадалсаһан хүнүүдэй нэрэ мүнхэлхэ зорилготойгоор мэргэжэлтэн проект зохёожо, тэрэнь үндэр сэгнэлтэ абаһан байна. Ород Уласай һуралсалай академиин болон Залуушуулай хэрэгүүдэй талаар агентствын грантнуудта хүртэжэ, тэрэ мүнгэнэй ашаар дурасхаалай хүшөө бодхоогдохонь.

Энэ хүшөө Хяагтын аймагай хүүгэдэй түбэй хорёо соо табигдажа, хажуугаарнь олон үнгын сэсэгүүд, модод һуулгагдаха.

Ород Улас – арга боломжонуудай орон» гэһэн тусхайта шэглэлтэй харалганда өөрынгөө түсэбүүдые тодорхойлжо, мэдүүлгэ баряад, энэ амжалта туйлаһандаа ехэ баяртайб. Энэ тэдхэмжын аргаар түрэл нютагайнгаа саашанхи хүгжэлтэдэ хубитые оруулнаб. «Добрый» түбтэ хүмүүжүүлэгдэдэг үхибүүдтэй хамта түсэлөө бэелүүлжэ, дайнда мордожо, баатарай үхэлөөр унаһан нютагаархидайнгаа нэрыень мүнхэлэн хүшөө тогтоохо хүсэл байна», - гээд Людмила Москвитина хэлэнэ.

 Бүхэроссиин хэмжээнэй харалганда хамтадаа 63 мянган мэргэжэлтэд хабаадажа, тэдэнэй 125-ниинь амжалта туйлаба. Алас Дурна зүгэй найман түлөөлэгшэд түгэсхэлэй шатада шэлэн абтажа, амжалта туйлаһан байна.

 Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Алас Дурнын федеральна тойрогто Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутневэй хэлэһээр:

Энэ харалганда амжалта туйлаһан мэргэжэлтэд һанаһан хэрэг түсэбөө бэелүүлжэ, саашадаа нютагаа улам хүгжөөхэ, зоной ажабайдалда һайн нүлөөтэй үйлэ хэрэгүүдые эрхилхэ гээд найдагдана".

 «Минии орон. Минии Ород Улас» гэһэн харалган арбан долоон жэлэй туршада эмхидхэгдэнэ. Байгша ондо тус харалган хорин шэглэлээр үнгэржэ, гол түлэб нютаг можонуудай социальна болон экономикын талаар хүгжэлтын асуудалнуудта хабаатай байба.

Фото: egov-buryatia.ru/minsoc