Ниигэм 3 dec 2020 201

Буряад Уласай Хориин аймагта «Дурасхаалай галнууд» носохо

Буряад Уласай Хориин аймагта «Дурасхаалай галнууд» гэһэн хэмжээн мүнөөдэр үдэшын 21.00 сагта болохо.

Декабриин 3-да Ород Улас дотор нэрэгүй сэрэгшын үдэр 2014 онһоо эхилжэ тэмдэглэгдэдэг. Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнда һураггүйгөөр үгы болоһон сэрэгшэдэй дурасхаал мүнхэлжэ, тэдэниие дурсаха үдэр болоно.  

1966 оной декабриин гурбанда Москва хотын Ленинградска шоссейн 41-дэхи модо газарта дайнай үедэ баатарай үхэлөөр унаһан сэрэгшэнэй бэе олдожо, Кремлиин дэргэдэ хадагалагдаһан юм. Тэрэ сэрэгшэнэй нэрэ обогынь мүнөөшье болотор мэдэхэ, тодорхойлхо арга үгы.

Энэ ушараар дурасхаалай хэмжээн Хоридо болохо гээд «Хоринск-инфо 24/7" бүлгэм дуулгана.

Энээндэ хабаадаха зон оройдоо дэн носоожо, тэрэнээ гэрэйнгээ сонходо табиха болоно. Удаань тэрэнэй фото буулгабари хэжэ, #огнипамяти2020 #никтонезабыт #хоринск хэгшээтээр интернет сүлжээндэ табиха хэрэгтэй. Носожо байһан дэн манай үеын зоной баатар хүбүүдтэ баярые хүргэжэ, доро дохиһон удхатай.

Фото: yandex.ru