Ниигэм 3 dec 2020 339

​Эсэгын дайнда унаһан баатар сэрэгшэн Михаил Сапунов 80 тухай жэл боложо, Буряадаа бусаба

© фото: Анна Огородник

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда залуухан хүбүүд ошоод, олониинь байлдаанай талада ами наhаяа үгэhэн юм. Михаил Иванович Сапунов тэдэнэй дунда байгаа. Үсэгэлдэр үдэшэ сэрэгэй агаарай онгосоор Улаан-Үдэ хото руу улаан армиин сэрэгшын яhыень асараа.

Михаил Иванович Сапунов 1919 ондо түрэhэн. Тэрэ үыен залуу хүбүүн Эхэ ороноо фашис дайсадhаа аршалхаяа зориhон байгаа. Бэдэрэлгын "Рысь" отрядай хүбүүд жэл бүри сэрэгэй байлдаанда унаhан сэрэгшэдэй hэе бэдэрэн олодог. Энэ удаа "За отвагу" гэhэн медаль олдоо, hүүлээрнь тэрэ медаляар эзыень бэдэрхэдэнь Михаил Сапунов байгаа. Михаил Ивановичта тэрэ медаль июниин 6-да барюулагдаа, харин өөрөө июниин 7-до 1943 ондо Курска байлдаанда баатарай үхэлөөр унаhан байгаа. Буряадай Засаг газар сэрэгшын бэе асархада туhалhан байна.

"Рысь" отряд жэл бүри унаhан сэрэгшэдэй бэе оложол байдаг. Теэд тэрэ байлдаануудай болоhон газарта хэды олон баатар сэрэгшэд мүнхын нойроор унтана гээшэб.

Миша хүбүүгээ эжынь бүхэли наhан соогоо хүлеэгээ. Наhа барахынгаа урда мэдэhэн шэнги хүдөөлүүлhэн газартаа хажуудаа сүлөө газар үлээхэ гэжэ захиhан гэжэ түрэлынь болохо Валентина Грищенко хөөрэнэ. Баатар сэрэгшэ дала гаран жэл болоод нютагаа ерэжэ, одоошье амарха.

Фото: Анна Огородник