Ниигэм 3 dec 2020 544

​Буряад Уласта “Нимгэн мүльһэн” гэһэн һэргылэмжын хэмжээ ябуулга эхилээ

© фото: Буряад Уласай онсо байдалай талаар яаман

Намар болон хабартаа гол горхонууд нимгэн мүльһөөор хушагдажа, дээгүүрнь ябаhан зоной ами наhанда аюултай болодог гээшэ. Эгээн мүнөө сагта үхибүүд хүхихэ, наадаха зорилготойгоор үшөө hайнаар хүрөөгүй нимгэн мүльhэн дээрэ гарана. Теэд загаhашалха дуратай томошуулайшье сүмэрдэг ушарнууд олон. Улаан-Үдын захиргаан бэдэрэлгэ абаралгын албантай хамта hэргылэмжын уулзалгануудые үнгэргэнэ.

Намарай ноябрь hарада мүльhэн үшөө нимгэн байдаг. Тиимэhээ заримашуул харгыгаа ойро болгохо hанаатайгаар нимгэн мүльhэн дээгүүр гарадаг. Тиигэжэл заататагүй аюул болодог. Томошуулые хараад, үхибүүдшье хойноhоонь дабтадаг гээшэ. Тогтоогүй мүльhэн дээрэ үхибүүдэй наадажа, конькигаар хальтиржа байhаар сүмэрhэн ушарнууд баhал олон ха юм даа.

Байгша оной ноябрь hарада аргагүй дулаан байба, тиигэжэ гол горхонууд, нуурнууд хүлдэбэгүй, тиин үшөө hанаhанhаа бүри удаанаар хүрэхэ ха. Харин загаhашалха дуратай зон мүльhэнэй үшөө hайнаар тогтоогүй байхада загаhа барихаяа мүльhэн дээрэ гаража, сүмэрөөд, абаралгын албангуудта hаад ушаруулна.

Мэргэжэлтэдэй хэлэhээр, 10 сантиметрhээ үлүү мүльhэн хүрөөд байбал, ами наhанда аюулгүй. Тиимэhээ онсо байдалай яаманай мэргэжэлтэд сагдаанартай хамта уhанай эрьеэр харууhалжа байха зэргэтэй. Январиин 6 болотор тус хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэхэ гээд дуулганабди.

 

Фото: Буряад Уласай онсо байдалай талаар яаман