Ниигэм 4 dec 2020 340

Ород Уласай эрхим багша Буряад Уласай Северобайкальск хотодо ажаһуудаг

Северобайкальск хотын тоо бодолгын багша Ород Уласай «Профессиональное долголетие современного педагога-2020» харалганда эрхимлэбэ.

Энэ харалганай онсо талань юуб гэхэдэ, хабаадагшад 50 наһанһаа дээшэ наһатай, дунда һургуулиин, дунда болон дээдэ мэргэжэлэй һуралсалай эмхинүүдтэ, нэмэлтэ һуралсалай түбүүдтэ багшалдаг мэргэжэлтэд болоно.
Багшанар дүрбэн номинацида хабаадажа, өөр тухайгаа тодорхой мэдээсэл, олон жэлдэ багшалһан намтарайнгаа габьяа, амжалтанууд тухай баримтануудые шүүгшэдтэ дамжуулһан байна.

 «Шэнэ онол аргануудые һуралсалда нэбтэрүүлэгшэ» гэһэн номинацида Буряад Уласай түлөөлэгшэ, Северобайкальск  хотын багша Цыремпил Дондокович Доржиев эрхим гэжэ тодороо.

Багшынгаа 25 жэлэй ажалай дүн тодорхойлжо, тэрэнээ һурагшадта дамжуулжа үгэхэһөө гадна, багшанартай дүй дүршэлөөрөө хубаалдажа, бүришье үргэн мэдэсэтэй болобоб. Минии багшын ажалай үндэр сэгнэлтэдэ хүртэһэндэнь баяртайб», - гэжэ Цыремпил Дондокович һанамжаараа хубаалдана.

Фото: briop.ru