Ниигэм 21 nov 2020 195

​ "Залуу мэргэжэлтэд" гэhэн можо хоорондын нээмэл 7-дохи чемпионат Буряадта түгэсэбэ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Энэнь хүдөө ажахын техникэ гэhэн шэглэлтэй урилдаан юм. Эрхимэй түлөө 6 аймагуудhаа 6 түлөөлэгшэд тэмсэhэн байна. Тус үйлэ хэрэг Президент Владимир Путинай үүсхэhэн "Болбосорол" гэhэн үндэhэн түсэлэй гаршаг доро бэелүүлэгдэнэ.

Хэмжээ ябуулгада хабаадагша бүхэн одоошье алтан гарнуудтай гэхэдэ болохо. Юуб гэхэдэ, хүн бүхэниинь зорижо, ажалай энэ мэргэжэл шэлэhэн байна ха юм. Багшанарынь оюутадайнгаа имагтал ажалша бэрхэ, ямаршье хүдэлмэридэ шунахайржа орохо, эрмэлзэхэ, шэнэ юумэндэ hураха дуратай хүбүүдые шэлэжэ чемпионадта асараа гээшэ. "Залуу мэргэжэлтэд" гэhэн мүрысөөнэй зорилго хадаа хабаадагшад мүнөө үеын ажалшанай бүхы эрилтэнүүдтэ таараха, эрхим байха еhотой.

Регион хоорондын чемпионат эмхидхэлгэдэ Алас Дурнын субсидиин гаршаг доро 14 млн түхэриг hомологдоо. Гурбан үдэрэй туршада үдэр бүри 6 саг соо багшанарай хүтэлбэри доро үхибүүд хүндэхэн даабаринуудые дүүргэнэ, 4 модуль соо техническэ алдуунуудые олохо еhотой, түмэр түдэгэ задалха, суглуулха гэхэ мэтэ ажал ехэ байгаа. 

Үхибүүдэй мэргэжэлтэ ажалые Эрхүүhээ зорюута ерэhэн гол эксперт шалгажа байгаа. Тэрэнэй хэлэhээр, эмхидхэлэй талмай Вордскилз эрилтэнүүдтэ таарана, түрүүшээр хүбүүд дадажа ядан, сэдьхэлынь хүлгөөтэй байhанаа, уданшьегүй бэеэ зэhэжэ, бүхы бэлигээ харуулжа шадаба. Мүрысөөнэй дүнгүүдээр, эгээл эрхимынь Буряад уласаа түлөөлжэ, Ростовско можо ошохо ёhотой. Тэндэ 55 регионhоо түлөөлэгшэд үрдилдөөтэ харилсаанда орожо, найман эрхимүүдынь элирүүлэгдэхэ юм. Зүгөөр тэдэнэр Үндэhэтэ чемпионадта хабаадажа, Россиин түрүү бэлигтэн нэрлэгдэхэ ёhотой. 

Фото: Буряад Уласай Засагай газар