Ниигэм 2 dec 2020 122

​Буряадай эвенкнуудай заншалта хубсаhа үзэхэ талаар ажал ябуулагдана

Уласай газар дэбисхэр дээрэ 3 бүлэгэй эвенк арад мүнөө үедэ ажаhууна.

Красноярскын хизаарhаа эвенк дэгэл оёхо дүрсэ маяг асарагданхай. Энээниие эрдэмтэд буруушаана. Буряадай газар дэбисхэр дээрэ ажаhуудаг эвенк арадай хубсаhан бусадта ороходоо илгаатай юм. Үндэhэтэнэй соелой автономи хубсаhа шэнжэлхэ талаар грант шүүжэ, энэ талаар ажал ябуулна.

"Эвенк арад 3 бүлгэмдэ хубаардаг юм, энэ талаар шэнжэлэлгэ хэжэ, ехэ ажал хэнэбди", - гэжэ Мария Бадмаева хэлэнэ. Эвенкнуудай дэгэл буряадhаа балай илгаагүй хэбэртэй. Гэбэшье, энэ тэрэ илгаа бии гээд хэлэ бэшэгэй эрдэмэй кандидат Дарья Берелтуева хэлэнэ.

Томскын эвенкнуудай хубсаhан ехэ илгаатай. Хойто зүг руу зөөжэ ябахадаа, баруулжа холо ошоо, гэхэ зуура хэлэеэ үлөөжэ шадаhанииень тэмдэглэлтэй.

Хойто Байгалай болон Баунтын эвенкнууд хоер ехэ hалаатай, хандагайнуудые баридаг угтай арад зон болоно. "Дэгэлэйнь заха бусадта ороходоо илгаатай. Ондоо регионуудай дэгэл хубсаhые хараад үзэхэдэ, захань абтадаг байна" гэжэ Дарья Берелтуева хэлэнэ. Үндэhэтэнэй соелой автономи тусхай карта бэлдэжэ гаргаа, мүн хубсаhанай альбом хэблээ. Энээниие хараад, үндэhэн маягтайгаар эвенк арадай хубсаhа уран гартан оёхо, эсхэхэ аргатай болобо.