Ниигэм 4 dec 2020 234

​Буряадай Сэлэнгын аймагай тосхонууд болбосон түхэлтэй болгогдоно

© фото: Буряад Уласай барилгын яаман

Сэлэндүүмэ һууринай соёлой байшанай шадархи талмай һэргээн заһагдаба. «Гэр байра болон хотын оршон байдал» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ хүдөө нютагуудай дэбисхэр һайжаруулагдана.

Нютагай соёлой байшан 1967 ондо баригдаһан түүхэтэй. Тэрэ сагһаа нютагай ниитын хэмжээнүүд эндэ эмхидхэгдэжэ, баяр ёһололой түб болоо гээд тэмдэглэлтэй. Энэ жэл нютагай ажаһуугшад түрэл нютагайнгаа түбэй талмай заһажа, болбосон түхэлтэй болгохо шиидхэбэри абаһа байна. Мүнөө эндэ ехэ ажал хэгдэнхэй. Сэсэрлигэй харша хүреэнүүд шэнэлэгдэжэ, хүнэй һуужа амарха һандайнууд табигдаба. Модоной һөөгүүд таригдажа, хүнэй харахада зохид байдал түхеэрэгдэнхэй.

Тосхоной ажамидаралда энэ талмай ехэ үүргэтэй. Нютагай бүхы баяр наадан эндэ үнгэргэгдэдэг. Сагаалган, Сурхарбаан, Масленница болон Улаан үндэгэнэй һайндэрнүүдэй баярта нютагаархид эндээ сугларжа, үргэн дэлгэрээр тэмдэглэдэг заншалтай.

Һүүлэй хэдэн жэлэй туршада, нютагаархид хүдөөгэй аяншалга хүгжөөлгэдэ хабаадана. «Сайн зам» гэһэн аяншалгын харгы зам энэ нютагһаа эхилдэг юм. Тиимэһээ хари гүрэнһөө ерэһэн айлшадые угтахада зохид газартай болобо.

Бүхыдөө нютагай талмайн һайжаруулгада шэглүүлэгдэһэн мүнгэ хүрэнгын хэмжээн 200 мянган түхэригтэ хүрэбэ.

«Тосхоной ажаһуугшад хаража зогсоогүй, эндэхи хог шорой сэбэрлэжэ, олон шэнэ модонууды тарилсаба», - гээд, Буряад Уласай барилгын яаманай сайд Николай Рузавин хэлэбэ.

Нэмэжэ хэлэхэдэ, ерэхэ жэлэй туршада нютагай зон «Би Сэлэндүүмэдээ дуратайб» гэһэн шэмэглэлэй хүшөө эндэ табиха хүсэлтэй юм.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ В. Путинай зарлигаар «Гэр байра болон хотын оршон байдал» гэжэ үндэһэн түсэл бэелүүлэгдэнэ. Энэнь манай уласай олон нютагуудай ниитын талмайнуудые шэнэлжэ, хүдөөгэй хүгжэлтэдэ шэнэ амисхал оруулна.

 

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай барилгын яаман