Ниигэм 4 dec 2020 327

​Буряадай ниислэл хотын хилэ хубилгагдаха

© фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан

Буряадай ниислэл хотын хилэ хубилгагдаха. Юуб гэхэдэ, ажаhуугшад зарим ушарта гэрээ үмсэлжэ шаданагүй. Улаан-Үдэ хотын зүблэлэй hунгамалнууд иимэ газарнуудаар ябажа, нүүдэл суглаа эмхидхээ.

Улаан-Үдэ хотодо үмсын гэрнүүд олон болоно. Тэдэнэр хотын хилэ шадар баригдажа, арсалдаата олон бэрхэшээл тохёолдоно. Жэшээнь, банинь хотын газар дээрэ баригданхай, гэрынь хүршэ аймагай дэбисхэртэ гэхэ мэтэ.

Тодорхойлбол, «Туланжын» муниципальна хилэ болоно ажаhуугшад гэрээ үмсэлжэ шаданагүй. Иимэ орёо байдалда «Сокол» мүн бусад микрорайоной зон баhал абтанхай. Тэдэнэр хотын ажаhуугшад гээд тоологдохо хүсэлэнтэй байhанаа мэдүүлнэ.

«Аэропорт нютагай зон ерээд хандана. Гэрээ үмсэлжэ шаданагүй», - гээд Улаан-Үдын hунгамалнуудай Зүблэлэй архитектурын болон болон барилгын хорооной дарга  Валерий Шагжитаров хэлэнэ. Хүндэхэн ажал шиидхэгдэхэ ёhотой болоно. Энэ ажалые Улаан-Үдэ хотын зүблэлэй hунгамалнууд мүн Ивалгын аймагай захиргаан гээд суг ябуулжа эхилбэ.

«Олон жэл энэ асуудал табигдаад, дууhан хэгдэдэггүй байгаа. Миин хооhон зугаа болоод тарагша hэн. Бидэ депутадууд энэ хэрэгые эхилээл хадаа дүүргэхэ ёhотойбди», - гэжэ Улаан-Үдын hунгамалнуудай Зүблэлэй түрүүлэгшэ Чимит Бальжинимаев хэлэнэ бэлэй.

Хилэ хубилгаха талаар асуудалые Буряадай Засагай газар шиидхэхэ аргатай. Энэ хадаа нэгэ дороо бүтээхээр хэрэг бэшэ гэжэ хүн зон ойлгоно. Тус ажал 2-3 шатаhаа бүридэжэ, Арадай Хуралай сесси дээрэ хэлсэгдэжэ, 2021 ондо дууhан шиидхэгдэхэ зэргэтэй.

Фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан