Ниигэм 4 dec 2020 291

​Улаан-Үдэ хотодо гурбадахи хүүргын барилга замханагүй

© фото: Буряад Уласай барилгын яаман

Улаан-Үдэ хотодо гурбадахи хүүргын барилга замханагүй. Түсэбэй ёhоор, 2 участогта ажал hүниндөөшье тогтоногүй. Мүнөө барилгын хажуудахи газар худалдан абтажа, бэлдэлгын ажалнууд эхилбэ.

Үдэ гол дээгүүр хүүргэ баригдаха тухай шиидхэбэри абтагдажа, ажал эхилжэ, мүнөө үдэр hүнигүй ябуулагдана хаш. Түсэбэй ёhоор, хүүргын хажуудахи газарнууд худалдан абтана, 35 хубиин газарай 8 участок 39 сая түхэригээр абтаа. Тиин бэлдэлгын ажалнуудай дүн харагдажа эхилбэ, газар малтагдажа, бахананууд hуулгагдана. Инженернэ хэрэгсэлнүүдые, энэ хадаа хүйтэн халуун уhанай соргонуудые, сэбэрлэлгын hужаа, зайн галай һужаануудые хажуу тээшэнь болгохо шухала ха. Энэ ажал 2021 ондо болгогдобо. Тиин түлэлгын хаhануудай забhар соо тус хүдэлмэри хэгдэхэ гэжэ Бурятрегионавтодорой хүтэлбэрилэгшын уялгануудые дүүргэгшэ Игорь Петров дуулгаба.

Мүнөө хуушанай вантатай хүүргэ задалагдажа байна, февраль hара болотор тус ажал ябуулагдажа, удаань түмэрыень хитадуудта тушааха бэшэ, харин  Ахын аймагта уулын горхон дээгүүр татажа, хэрэглэгдэжэ болохо ха. Бүхы ажалнууд байгаалида гамтайгаар эмхидхэгдэхэ гэжэ оролдогдоно. Гол руу газар шабар оруулхагүйнь шухала, ушар гэхэдэ, гол горхонууднай Байгал далайда ородог ха юм, Байгал даламнай манай нангин шүтөөн гэжэ засагай газарай түрүүлэгшын орлогшо Евгений Луковников хэлэнэ.

Һануулхада, хүүргын барилга “Аюулгүй болон һайн шанартай автомобилиин харгынууд” гэhэн үндэhэн түсэлэй хэмжээндэ хэгдэнэ, сэнгынь 7 хахад миллиард түхэригтэ хүрэнэ.

Ажалые Буряадай транспортын яаман гуримшуулна, харин "Хотьковский мост" гэhэн эмхи ябуулна. 2021 ондо хүүргэ баригдаха гэжэ түлөөлэгшэнь Игорь Евстегнеев дуулгаба. Тон шухала хубинууд гэхэдэ, хүүргэ болон нүгөө эрьедэ тоннель, транспортые ондо ондоо тээшэнь шэглүүлдэг газар болоно. 2022 ондо хүүргэдэ дүтэлдэг харгы баригдаха юм. Унаагай ябаса 4 зуруудтай байха, хүүргэ 202 метр утатай, 26 метр үргэнтэй видеоажаглалтын камерануудаар хангагданхай байха ха. Тиин ашаглалгада тушаагдахань, Бабушкинай болон Автомобилистнуудай проспект дээрэ машинуудай обооролдоон нэгэ бага үсөөн болохо гээд багсаамжалагдана. Харин мүнөө ябаган зоной ябаха хүүргын барилга ябуулагдана гээд тэмдэглэлтэй.

Фото: Буряад Уласай барилгын яаман