Ниигэм 7 dec 2020 418

Буряад Уласта худалдаа-наймаанай газарнууд шалгагдана

Шэнэ жэлэй һайндэрнүүдэй урда олон зон худалдаа-наймаанай газарнуудаар ябажа эхилдэг. Тиин эдэ эмхинүүдтэ коронавирус үбшэнһөө һэргылэмжын дүримүүд хэр сахигдажа байһаниие шалгаха талаар ажал шангадхагдана.

Ноябрь һарын һүүлэй хоёр долоон хоногой туршада улас дотор худалдаа-наймаанай ехэ байшангууд хаагдажа, хорото үбшэнэй талаар байдал нэгэ бага номгоржо эхилһэн байна. Саашадаа энэ үбшэнэй ехээр һүжэрхэгүйн тула олон зоной ябадаг газарнуудта һэргылэмжын дүримүүдые һайнаар сахиха шухала.

Эмшэд коронавирустай тэмсэхэһээ гадна, үбэлэй амаралтын үдэрнүүдтэ элдэб ушарта орожо, гар хүлөө хухалһан, бэеэ хүлдөөһэн зониие аргалха, абарха талаар ехэхэн ажалтай болохо. Тиимэ орёо байдалай ушархагүйн тула хүн бүхэн бэедээ наринаар хандажа, һэргылэмжын дүримүүдые заатагүй сахиха ёһотой", - гээд Буряад Уласай Засагай газарай түрүүлэгшын аюулгүй  талаар асуудалнуудаар орлогшо Пётр Мордовской тэмдэглэнэ.

COVID-19 ехээр һүжэржэ байһан сагта худалдаа-наймаанай байшан орохо, гараха хүнүүд хоёр ондоо үүдэнүүдээр ябаха ёһотой. Бэе бэеһээнь нэгэ метр хахадай зай баримталха, нюураа боолтонуудаар хаагаад ябаха шухала. 

Эдеэ хоолой газарнуудта олон зоной сугларжа найрлаха хэмжээнүүд хорюултай зандаа. Тиин нэгэ столдо дүрбэн хүн һуужа, хоол барижа болохо. 

Үнгэрһэн хоногой туршада «Subway», «New Yorker» газарнуудта дүримүүдые хазагайруулха ушарнууд бүридхэгдөө. Буряад Уласай яамануудай, гүрэнэй түймэртэй тэмсэлгын албанай, Росгвардиин түлөөлэгшэдһөө бүридэһэн комисси шалгалтануудые ходо эмхидхэнэ.

Фото: ulan-ude-eg.ru