Ниигэм 4 dec 2020 246

​Улаан-Үдэ хотодо Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай ветерануудта зорюулагдаhан хүшөөнүүд гэрэлтүүлэгдэбэ

© фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан

Улаан-Үдэ хотодо Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай ветерануудта зорюулагдаhан хүшөөнүүд улаан үнгөөр гэрэлтүүлэгдээ. Ушарынь гэхэдэ, декабриин 3-да Росси дотор hураггүй болоhон мэдэгдээгүй сэрэгшын үдэр тэмдэглэгдэдэг. Тэрэ үдэртэ зорюулжа, хотодо гэрэлтүүлгын ажал хэгдэhэн байна.

Илалтын хүшөө, Алдар солын талмайда оршоhон ара талын веретануудта болон дайнай үхибүүдтэ зорюулагдаhан хүшөө, дайнай үедэ Улаан-Үдын госпитальда наhа бараhан сэрэгшэдэй хүшөө улаанаар гэрэлтүүлэгдээ. Сэхыень хэлэбэл, Илалтын хүшөөдөө зон тиимэшье гоё гэжэ хэлэнэгүй, үдэшын сагта гэшхүүрээр дээшээ доошоо буухадань бүдэг бадаг болоод муу харагдана гэжэ олонхи зон хэлэнэ hэн.

Дайнай үедэ Улаан-Үдын госпитальда наhа бараhан сэрэгшэдэй хүшөөдэ улаан үнгэ гоёор таараа гэхэ юм гү, али ажалшад оролдожо гэрэлтүүлээ. Дайн дажарта шархатажа, удаань наhа бараhан сэрэгшэд, дайнай үедэ хара ажал хэжэ үндыhэн үхибүүдтэ тиихэ сагта ямар жаргал гээшые hанажа ябаа юм даа. Илалта болоhой гэжэ бүхы hанаа сэдьхэлдээ бодожо байхаhаа бэшэ ондоо юм байхаб даа. Декабриин 3-най үдэртэ зорюулагдажа дэмы бэшэ улаан үнгээр гэрэлтүүлэгдээ гээшэ. Хэды саг соо улаабхилаад байха юм гэжэ үшөө эли бэшэ.

 

Фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан