Ниигэм 7 dec 2020 247

​Буряадайнгаа түлөөлэгшые дэмжэе

© фото: БГУ-гай сайтһаа зураг

Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй дээдэ һургуулиин оюутан Сарана Дашинимаева “Мисс и Мистер студенчества России-2020” гэһэн бүхэроссиин урилдаанда хабаадана. Тус хэмжээ ябуулна анха түрүүшынхиеэ онлайн аргаар үнгэрэгдэнэ.

Сарана Дашинимаева хадаа 2019 ондо дээдэ һургуулидаа “Мисс БГУ” гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртөө бэлэй. Буряадай оюутадые нэгэдүүлгын федерациин түлөөлэгшэдтэй хамта Сарана һараһаа үлүү туршада шанга бэлэдхэл хээ, урилдаанда хэрэгтэй зурагуудые, видеобуулгабари эмхидхэгшэдтэ эльгээгээ.

Энэ үдэрнүүдтэ Ородой 42 можо хизаарнуудай түлөөлэгшэд танилсалгын, уран һайханай шатануудта бэеэ харуулһан байна. Декабриин 17-18-ай үдэрнүүдтэ түгэсхэлэй шата эмхидхэгдэхээр хараалагдана.

Хабаадагша бүхэнэй түлөө дуугаа үлэлгын шата социальна сүүлжээндэ үнгэргэгдэнэ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: БГУ-гай сайтһаа зураг