Ниигэм 7 dec 2020 502

Буряадай волонтёрнууд Ород гүрэн дотор эрхимүүдэй тоодо

Һайн дураараа туһалагшадай дунда үнгэргэгдэһэн “Доброволец года-2020” гэһэн бүхэроссиин урилдаанда Буряадай түлөөлэгшэд шалгарба

Һайн дураараа туһалагшадай дунда үнгэргэгдэһэн “Доброволец года-2020” гэһэн бүхэроссиин урилдаанда Буряадай түлөөлэгшэд шалгарба.

Тус хэмжээнэй шан барюулгын үйлэ хэрэг үндэр хэмжээндэ боложо, һайн дуратанай үндэһэн үдэртэ зорюулагдаа. Оршон байдалһаа боложо, хүн зониие олоор нэгэ доро суглуулхагүйн түлөө шан барюулга хоёр үдэрэй хугасаада эмхидхэгдээ.

Ород гүрэнэй Юрэнхылэгшэ Владимир Путин онлайн аргаар хэмжээ ябуулгада хабаадажа, эрхимүүдтэй танилсаа.

“Тоонто нютаг” гэһэн шэглэлдэ эрхим 5-ай тоодо Баргажан аймагай Хилгана һууринай Елена Бадмаева оролсоо. Хүдөө түрэл нютаг руу залуу халаанай бусалга тухай бэрхэшээл дээрэ Елена Бадмаева хүдэлнэ гээшэ.

“Үхибүүдтэ туһаламжа үзүүлгэ” гэһэн шэглэлдэ 2-дохи шангай һуури Сэлэнгэ аймагай Дмитрий Тубчинов эзэлээ. Эрэмдэг бэетэй үхибүүдые спортын аргаар эмнэлгэ хэжэ байдаг юм.

Декабриин 5-да һайн дуратанай үндэһэн үдэр иигээд лэ үнгэрбэ. Волонтёрнууд холо ойгуур туһа нэмэриеэ үзүүлхэ, ажал хүдэлмэриеэ ябуулхаа гараба.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: “Доброволец года” гэһэн сайтһаа зурагууд