Ниигэм 4 dec 2020 135

​Буряадта загаһа баридаг эмхинүүд, анхарагты

Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманда байгша оной ноябриин 30-да 636-дахи тогтоолоор Байгал нуурта загаһа бариха квото-зүбшөөлнүүд баталагдаа. Мүн тиихэдэ Росрыболовствын байгша оной декабриин 12-то абтаһан бэшэгэй ёһоор № У05-3951 тогтоолоор 2021 ондо хэды шэнээн загаһа бариха тухай хэлэгдээгүй. Тиигэжэ загаһа баридаг ажахынуудай сагаа дэмы һалгажа байхагүйн тула Буряадай хүдөө ажахын яаман Росрыболовствын эмхиин Ангара-Байгалай хүтэлбэрилхы эмхидэ хандажа, аймагуудаар загаһа бариха зүбшөөл абаха ажал ябуулжа эхилхыень дурадхана.

Загаһа баридаг ажахынууд тиимэ хандалга бэшээ һаань, зүбшөөл үгтэхэ аргатай. Тэрэнэйнгээ хажуугаар загаһа бариха газарнуудайнгаа саг зуура эзэлэлгэ тухай данса харуулха хэрэгтэй.

Байгалай сиг, хадаран бариха загаһа бариха квото абалган тухай Буряадай Засаг газарай энэ асуудалаар ээлжээтэ суглаанай һүүлээр ажахынуудта хэлэгдэхэ. Тэрэ суглаан һаяын үдэрнүүдтэ үнгэрхэ еһотой. Федеральна хуулида нэмэлтэ хубилалтануудай болоһонһоо загаһа бариха зүбшөөл үгэхэ тухай хандалганууд 2004 онһоо Буряадай хүдөө ажахын яаманда эльгээгдэхэеэ болинхой. Энээн тухай бүри дэлгэрэнгы мэдээсэл Хүдөө ажахын яаманай сайт дээрэ бэшээтэй.