Ниигэм 1 dec 2020 413

​ «Социальна баримтануудые шэглүүлһэн Россиин эмхи» гэһэн мүрысөөнэй уласай шатын дүнгүүд согсологдоо

Ноябриин 27-до гурбан талаһаа бүридэһэн комиссиин гэшүүд социальна-ажалай харилсаа хэлсэхэ талаар арбадахияа “Социальна баримтануудые шэглүүлһэн Россиин эмхи» гэһэн мүрысөөнэй уласай шатын дүнгүүдые согсологдоо.

Энэ мүрысөөндэ хабаадаха дуратайшуул тиимэ олон байгаагүй. Улаан-Үдэ, Северобайкальск хотонуудһаа, Мухар-Шэбэрэй, Хурамхаанай, Хяагтын аймагуудһаа хабаадагшад дураяа мэдүүлжэ, бүхыдөө 11 хандалга - бюджетнэ һалбариин эмхинүүд, 11 – үйлэдбэриин эмхинүүд оруулһан байна. Тиигэжэ конкурсын шанга жюри 12 түрүүшын һууринуудые, 10 - хоёрдохи, 5 - гурбадахи һууринуудые элирүүлээ.

Энэ жэлэй эгээн эдэбхитэй хабаадагшад болон илагшадые нэрлэбэл, . Буряад Уластахи Пенсонно жасынхид, «Түгнын уурхай» бүлгэм. Түрүүшын һууринуудые эзэлһэн эмхинүүдые нэрлэбэл – Буряадай Элүүрые хамгаалгын шуһа эюулгын станци, хотын «Горсвет» бюджетнэ эмхи, Россиин түмэр харгынуудай Зүүн зүгэй Сибириин захирал. Хурамхаанай аймагай «Социальна туһаламжын түб», «Хотын соёлой түб», Уласай социальна хамгаалгын яаманай "Эхэ эсэгэгүй үлэһэн үхибүүдэй «Добрый» түб.

Улас дотор түрүүшын һуури эзэлһэн эмхи саашадаа федеральна хэмжээнэй кмүрысөөндэ хабаадаха эрхэдэ хүртэхэ. Россиин конкурсын дүнгүүд 2021 оной март һарада элирүүлэгдэхэ.