Ниигэм 7 dec 2020 516

​«Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанай эмхидхэһэн «Минии нютаг» мүрысөөнэй дүнгүүд согсологдобо

© фото: Анна Огородник

«Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанай эмхидхэһэн «Минии нютаг» мүрысөөнэй дүнгүүдые жюриин гэшүүд мүнөөдэр согсолбо. Тэдэнэр эрхим 15 ажал шэлэжэ, тэдэнэй дундаһаа һайшаагдаһан ажалай түлөө уншагшад дуугаа үгэхэ. Түрэһэн, үдэһэн тоонто тухайгаа эссе гү, али рассказ бэшэхэ гэжэ «Минии нютаг» мүрысөөнэй гол зорилго болоно гэжэ дахин һануулнабди.

 «Иимэ баян буряад хэлэтэй олон ажал мүрысөөндэ орохо гэжэ хүлеэгээгүйбди. Географи тухай хэлэлтэшьегүй. Энэмнай хадаа Буряадай, Үбэр Байгалай хизаарай болон Эрхүү можын 71 томо, бага һууринууд болоно ха юм. Түрэл нютаг тухайгаа магтан, түүрээһэн зохёолнуудай ехэнхинь уянгата – нулимсашье дуһаахаар. Тэдэниие уншажа байхадаа, нюдэндэш зурагууд тобойлдон гарана. Тиимэһээ жюриин гэшүүдэй ажал бэлэн байгаагүй», - гэжэ түсэлэй автор Норжима Цыбикова хэлэбэ.  

Мүнөө «Буряад үнэн» Хэблэлэй байшан мүрысөөндэ ороһон бүхы зохёолнуудһаа бүридэһэн ном хэблэхэ талаар ажал эхилбэ. Мүрысөөндэ оролсоһон хүн бүхэндэ энэ ном дурасхаалай бэлэг болохо. Мүрысөөншье саашадаа заншалта болохонь дамжаггүй. Түрэл хэлээрээ тоонтоёо түүрэһэн материалнууд хүнэй зүрхэ сэдьхэл доһолгожо шадаа хадань, олон үргэн уншагшадшье тэдэнтэй дүтөөр танилсаг лэ гэжэ түсэл зохёогшод тэмдэгдэнэ.

«Мэргэжэлтэ жюри ажалайнгаа дүн гаргаа. Хүн бүхэниинь эгээл һайшаагдаһан гурбан материал шэлэһэн байна. Тэрэ шиидхэбэриин протокол бидэ мүнөө конверт соо хэбэбди. Уншагшадай болон жюриин гэшүүдэй һанамжа адли байха гү гэжэ декабриин 14-дэ мэдэгдэхэ», - гэжэ «Буряад үнэн» сониной эрхилэгшэ Даши-Доржо Болотов хэлэбэ.

Фото: Анна Огородник