Ниигэм 7 dec 2020 384

Буряад Уласта һуралсалай һалбариин мэргэжэлтэд олон болоно

Доржи Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай багшанарай дээдэ һургуулида болон Буряад Уласай һуралсалай политикын талаар институдта олон багшанар мэргэжэлээ дээшэлүүлдэг заншалтай.

2017 онһоо эхилээд, Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман Буряад Уласай Засагай газарай туһаламжаар хүүгэдэй сэсэрлигүүдэй хүмүүжүүлэгшэнэрые, дунда һургуулиин багшанарые бэлдэнэ. Анханай ондоо дээдэ мэргэжэлтэй байһан хүнүүдые багша болгохо талаар һуралсал эмхидхэгдэнэ. Энэ хэрэгтэ 8,5 сая түхэриг үгтэһэн байһанаа, саашадаа 12,6 сая түхэриг нэмэгдэһэн байна. Гурбан жэлэй туршада 769 хүн мэргэжэлтэ һуралсал гаража, үнэмшэлгэтэй багшанар болоо.

Энэ жэлэй сентябрь һараһаа эхилээд 447 хүн дээрэ дурсагдаһан эмхинүүдтэ бэлэдхэл гаража, мүн лэ багшанарай тоодо орожо байна.

Фото: egov-buryatia.ru/minobr