Ниигэм 8 dec 2020 254

Буряад Уласта коронавирус үбшэнһөө һэргылэмжын тарилга үргэлжэлнэ

Буряад Уласта COVID-19 үбшэнһөө һэргылэмжын вакцина эдэ үдэрнүүдтэ асарагдаба. Буряад Уласай Элүүрые хамгаалгын яаманай мэдээсэһээр энэ эм коронавирус үбшэнтэниие аргалдаг эмшэдтэ, больницануудта хүдэлдэг ажалшадта дамжуулагдажа, тэдэнэр эгээл түрүүн тарилга абаха болоно.

Октябрь һарын эхиндэ түрүүшынхиеэ иимэ вакцина ерэжэ, уласай халдабарита үбшэнтэниие аргалдаг эмнэлгын газарай эмшэд тарюулжа, ехэ хүнгэнөөр тэрэниие даажа гараһан байна. Тиимэ ушарһаа мүнөө тарилга саашадаа үргэлжэлхэ. Вакцина хоёр хубиһаа бүридэнэ. Мүнөө тарилга абаад, хорин нэгэ хоноод дахинаа тарюулха болоно. Вакцина бүхэн өөрын тусхай тоотой. Тарюулһан хүн бүхэн нэгэдхэмэл мэдээсэлэй баазада оруулагдажа, эмшэдэй хиналтада абтаха.  

Фото: rbc.ru