Ниигэм 9 dec 2020 301

Үхибүү үргэжэ абаһан түрэлхидтэ туһаламжа Буряад Уласта үзүүлэгдэхэ

Гэр бүлэдөө хүүгэдые үргэжэ абаһан түрэлхидтэ туһа хүргэхэ зорилготойгоор Буряад Уласта хэдэн түсэбүүд зохёогдожо, Президентын грантда хүртэһэн байна. Тэрэнэй ашаар «Волонтёрнууд үншэн хүүгэдтэ туһа хүргэнэ» гэһэн жаса байгша оной октябрь һарада хоёр түсэбөөр ажал ябуулжа эхилээд, түрэлхидтэ туһаламжа үзүүлхэ зорилготойгоор онлайн-зүблөөнүүдые үнгэргэхэнь.

Декабриин 12-то психолог мэргэжэлтэй Инна Пасечник хэдэн жэлэй туршада эхэ эсэгын энхэрэл үгы хүмүүжүүлэгдэжэ байһанаа, үргэмэл түрэлхидтэй болоһон үхибүүдтэ туһалха аргатай. Гадна гэртэхиндэ үхибүүдтэй һайн харилсаха, бэе бэедээ этигэл найдалтайгаар хандаха тухай хэлэжэ, хөөрэжэ үгэхэ аргатай.

Хоёрдохи зүблөө мүн лэ психолог мэргэжэлтэй, нейропсихолог Мария Шапиро декабриин 13-да эмхидхэжэ, ехэ шухала асуудалнуудые тодорхойлжо үгэхэ түсэбтэй.

Һүүлэй үедэ үхибүүдые үргэжэ абаха ушарнууд олон болонхой. Энэ харюусалгата уялгануудые даажа абаһан томошуул элдэб орёо асуудалнуудтай ушардаг гээшэ. Тиин одоошье эжы абатай болоһон үхибүүдтэ болон түрэлхидтэ мэргэжэлтэдэй зүбшөөл хэрэгтэй байдаг.

Фото: vk.com/pomogi.aistenku