Ниигэм 9 dec 2020 361

Буряадай бууза бүхэроссиин мүрысөөндэ түрүүлбэ

Ородой Холбоото Уласай хүдөө ажахын яаманай эмхидхэһэн «Вкусы России» гэһэн бүхэроссиин мүрысөөнэй дүнгүүд согсологдобо.

Ородой Холбоото Уласай хүдөө ажахын яаманай эмхидхэһэн «Вкусы России» гэһэн бүхэроссиин мүрысөөнэй дүнгүүд согсологдобо. Можо нютагай эрхим бренд элирүүлхэ мүрысөөндэ Буряадай бууза, Дагестанай хониной мяхан болон Подмосковиин сыр гурбан түрүүлбэ.

Буряад Уласай Толгойлогшын хэлэһээр, мүрысөөндэ бүхыдөө Буряад Уласһаа бууза, шасаргана, сай, хониной мяхан болон мохин дурадхагдаһан байна.

- Ородой хүдөө ажахын яаманда иимэ мүрысөө эмхидхэһэнэйнь түлөө баяр хүргэнэб. Энэ мүрысөөнэй ашаар, Буряадайнгаа баялиг харуулжа шадаабди. Уластамнай айлшалжа, хүндэмүүшэ арадтай, баян байгаалитамнай танилсажа, баян гэгшын эдеэ хоол амталхыетнай бултыетнай уринаб, - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

«Вкусы России» мүрысөөнэй партнёр, «Магнит» компаниин юрэнхы захирал Буряад Улас амжалтаарнь амаршалба.

- Буряадай бууза уласһаа гадуур мэдээжэ гэжэ мэдэхэб. Мүнөө дэлхэйдэшье мэдээжэ болоһондонь баяртайб. Энэ ехэ шухала, юундэб гэхэдэ хүнүүд дуугаа үгөө ха юм, - гэжэ Ян Дюннинг тэмдэглэбэ.

Бүхэроссиин «Вкусы России» мүрысөөндэ Ородой Холбоото Уласай 79 можо нютагуудһаа 500-аад мэдүүлгэ ороһон байна.

 

Фото: Буряад Уласай Засагай газар